Visa allt om Akutläkarna Heden AB
Visa allt om Akutläkarna Heden AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 11 787 9 089 8 019 6 355 6 878 13 098 17 874 12 880 12 294 5 244
Övrig omsättning 246 676 215 69 420 164 77 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 2 099 820 -3 282 55 434 3 606 4 930 1 893 3 823 1 725
Resultat efter finansnetto 2 052 608 -3 323 669 451 2 014 4 114 1 540 3 871 1 724
Årets resultat 1 172 399 -1 527 514 139 -1 039 1 203 677 2 011 1 577
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 784 913 1 318 1 068 2 275 2 598 1 739 2 868 1 311 471
Omsättningstillgångar 5 755 4 942 2 057 5 540 5 523 6 052 8 352 5 992 8 224 1 911
Tillgångar 6 539 5 855 3 374 6 608 7 798 8 650 10 092 8 861 9 535 2 382
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 512 1 340 941 2 067 1 554 1 414 3 073 2 570 3 799 1 787
Obeskattade reserver 500 0 0 2 477 2 528 2 458 2 558 1 647 1 170 104
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 163 1 712 107 88 116 116 370 1 194 202 3
Kortfristiga skulder 2 365 2 804 2 327 1 975 3 601 4 661 4 091 3 450 4 364 487
Skulder och eget kapital 6 539 5 855 3 374 6 608 7 798 8 650 10 092 8 861 9 535 2 382
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 - 511 519 168 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 2 057 2 092 1 402 1 563 2 758 1 718 1 758 835 354
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 0 - - - - - - 0
Sociala kostnader - 726 762 611 687 1 255 947 841 323 106
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 620 700 300 0
Omsättning 12 033 9 765 8 234 6 424 7 298 13 262 17 951 12 880 12 294 5 244
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 7 6 6 6 7 6 6 6 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 473 1 298 1 337 1 059 1 146 1 871 2 979 2 147 2 049 1 311
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 486 403 497 353 394 587 548 584 242 124
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 257 1 087 -3 001 320 812 4 146 5 401 2 345 4 178 1 851
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 29,68% 13,34% 26,18% -7,60% -47,49% -26,72% 38,77% 4,77% 134,44% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 32,10% 11,24% -97,10% 10,31% 5,94% 23,28% 40,88% 17,56% 40,60% 72,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,81% 7,24% -40,85% 10,72% 6,73% 15,38% 23,08% 12,08% 31,49% 32,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 96,76% 99,81% 100,00% 98,06% 72,16% 82,51%
Rörelsekapital/omsättning 28,76% 23,52% -3,37% 56,10% 27,94% 10,62% 23,84% 19,74% 31,40% 27,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,38% 22,89% 27,89% 60,52% 43,82% 37,29% 49,13% 42,70% 48,68% 78,16%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 190,49% 131,67% 63,64% 251,34% 137,38% 112,70% 184,01% 151,19% 164,94% 181,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...