Visa allt om Nordiska VA Teknik AB
Visa allt om Nordiska VA Teknik AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 166 731 139 579 127 448 56 255 54 732 42 152 36 019 31 814 26 465 24 117
Övrig omsättning - 66 60 460 120 90 109 - 12 57
Rörelseresultat (EBIT) 5 130 7 048 9 843 9 892 11 976 4 107 1 876 2 427 1 809 2 179
Resultat efter finansnetto 8 823 7 116 9 721 9 920 11 853 3 823 1 670 2 210 1 590 2 072
Årets resultat 3 220 6 239 5 469 5 798 6 455 2 087 1 180 1 613 1 138 1 482
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 24 972 17 825 15 620 5 389 5 644 5 388 5 189 5 458 3 680 3 526
Omsättningstillgångar 71 603 63 077 40 605 20 608 13 879 11 859 7 826 8 118 5 538 6 795
Tillgångar 96 576 80 902 56 225 25 997 19 523 17 248 13 015 13 576 9 217 10 321
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 34 065 30 845 24 606 10 137 10 289 5 085 4 798 4 017 2 804 2 566
Obeskattade reserver 13 142 12 816 9 220 6 529 4 065 987 0 0 6 7
Avsättningar (tkr) 585 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 262 0 0 0 0 3 247 4 122 3 832 2 741 3 456
Kortfristiga skulder 48 522 37 241 22 399 9 331 5 168 7 930 4 096 5 726 3 666 4 292
Skulder och eget kapital 96 576 80 902 56 225 25 997 19 523 17 248 13 015 13 576 9 217 10 321
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - - 1 189 1 174 1 022 713
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 21 925 20 734 20 758 6 069 4 843 4 681 2 968 2 388 1 667 1 574
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 9 396 8 088 7 663 2 339 1 826 1 768 1 697 1 521 1 097 790
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 3 000 1 250 400 400 400 900
Omsättning 166 731 139 645 127 508 56 715 54 852 42 242 36 128 31 814 26 477 24 174
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 55 52 60 15 13 13 12 10 9 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 031 2 684 2 124 3 750 4 210 3 242 3 002 3 181 2 941 2 680
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 569 554 474 559 539 512 504 512 442 353
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 6 126 7 701 10 460 10 251 12 364 4 450 2 146 2 685 1 997 2 383
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,45% 9,52% 126,55% 2,78% 29,84% 17,03% 13,22% 20,21% 9,74% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,26% 8,96% 17,61% 38,24% 61,51% 23,82% 14,42% 17,91% 19,93% 21,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,36% 5,19% 7,77% 17,67% 21,94% 9,75% 5,21% 7,64% 6,94% 9,09%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 19,21% 23,32% 25,16% 36,75% 39,63% 31,62% 27,98% 30,09% 28,30% 28,76%
Rörelsekapital/omsättning 13,84% 18,51% 14,29% 20,05% 15,92% 9,32% 10,36% 7,52% 7,07% 10,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,89% 50,48% 56,55% 58,58% 68,05% 33,70% 36,87% 29,59% 30,47% 24,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 131,98% 152,28% 141,96% 183,15% 244,39% 132,76% 171,19% 128,01% 132,00% 135,37%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...