Visa allt om Creuna AB
Visa allt om Creuna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 169 073 156 165 146 609 135 542 140 603 116 235 88 035 72 732 84 446 81 368
Övrig omsättning - - - - 67 54 380 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 885 -2 395 5 777 6 956 16 907 12 743 7 823 153 3 122 9 922
Resultat efter finansnetto 5 614 -2 491 7 402 9 391 17 183 13 445 7 027 278 3 830 9 875
Årets resultat 3 875 22 4 124 6 349 9 561 6 860 3 519 123 1 883 5 208
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 855 2 588 37 940 29 424 23 022 17 107 16 178 7 375 5 758 2 189
Omsättningstillgångar 66 372 62 116 57 135 58 906 55 573 48 225 35 103 31 136 35 416 38 148
Tillgångar 68 228 64 704 95 076 88 331 78 596 65 332 51 281 38 511 41 174 40 337
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 18 176 14 301 48 812 44 689 38 340 28 779 21 919 18 400 18 101 16 218
Obeskattade reserver 13 564 13 600 16 659 15 144 14 306 10 635 6 954 4 993 5 127 4 151
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 36 487 36 803 29 604 28 498 25 950 25 919 22 409 15 118 17 946 19 968
Skulder och eget kapital 68 228 64 704 95 076 88 331 78 596 65 332 51 281 38 511 41 174 40 337
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 657 2 415 2 431 2 390 2 199 1 746 2 138 1 836 1 660 1 563
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 77 773 68 658 63 311 56 922 52 013 47 007 34 765 33 448 40 493 34 488
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 31 818 30 236 27 166 25 046 22 390 19 497 15 377 14 054 16 390 14 454
Utdelning till aktieägare 0 0 34 534 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 169 073 156 165 146 609 135 542 140 670 116 289 88 415 72 732 84 446 81 368
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 142 139 122 109 101 93 75 72 85 77
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 191 1 123 1 202 1 244 1 392 1 250 1 174 1 010 993 1 057
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 797 794 790 808 793 765 718 673 729 680
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 074 -790 7 433 8 374 17 902 13 555 8 838 1 427 4 434 11 155
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,27% 6,52% 8,16% -3,60% 20,96% 32,03% 21,04% -13,87% 3,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,69% -3,20% 8,21% 10,82% 22,63% 20,77% 16,37% 0,78% 9,54% 24,87%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,50% -1,33% 5,32% 7,05% 12,65% 11,68% 9,53% 0,41% 4,65% 12,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 17,68% 16,21% 18,78% 22,43% 21,07% 19,19% 14,42% 22,02% 20,69% 22,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,15% 38,50% 65,01% 63,97% 62,20% 56,05% 52,74% 57,33% 52,93% 47,62%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,91% 168,69% 192,97% 206,70% 214,15% 186,05% 156,58% 205,80% 197,23% 191,05%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...