Visa allt om Staygood AB
Visa allt om Staygood AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 514 662 990 636 1 474 11 589 14 233 13 899 11 600 12 866
Övrig omsättning 75 75 - - 44 409 60 57 68 94
Rörelseresultat (EBIT) 85 81 -66 -342 -743 582 -1 233 375 310 115
Resultat efter finansnetto 77 61 -97 -362 -737 529 -1 299 329 256 63
Årets resultat 77 61 -97 -362 -737 569 -937 207 144 12
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 4 93 640 602 771 565
Omsättningstillgångar 127 93 170 277 253 932 2 171 3 973 2 533 2 115
Tillgångar 127 93 170 277 257 1 025 2 811 4 576 3 304 2 680
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -254 -331 -392 -295 -233 504 -65 932 725 580
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 40 401 360 309
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10
Långfristiga skulder 354 392 390 399 149 255 1 132 933 895 584
Kortfristiga skulder 27 33 172 173 341 266 1 694 2 300 1 315 1 197
Skulder och eget kapital 127 93 170 277 257 1 025 2 811 4 576 3 304 2 680
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 326 276 193 156
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 13 - 33 269 777 831 719 432 307
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 4 - 10 85 205 331 283 164 136
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0
Omsättning 589 737 990 636 1 518 11 998 14 293 13 956 11 668 12 960
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 4 5 5 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 514 662 990 636 1 474 2 897 2 847 2 780 3 867 4 289
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 44 21 5 50 358 255 305 262 272 204
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 85 81 -66 -339 -735 623 -1 157 446 398 167
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,36% -33,13% 55,66% -56,85% -87,28% -18,58% 2,40% 19,82% -9,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 66,93% 87,10% -38,82% -123,47% -285,99% 59,32% -43,37% 8,35% 10,11% 5,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,54% 12,24% -6,67% -53,77% -49,86% 5,25% -8,56% 2,75% 2,88% 1,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,48% 43,35% 29,90% 30,19% 9,50% 18,94% 11,23% 20,78% 18,77% 13,90%
Rörelsekapital/omsättning 19,46% 9,06% -0,20% 16,35% -5,97% 5,75% 3,35% 12,04% 10,50% 7,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -200,00% -355,91% -230,59% -106,50% -90,66% 49,17% -1,26% 26,83% 29,79% 29,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 277,78% 178,79% 27,91% 50,29% 24,34% 33,08% 27,80% 13,35% 20,76% 16,46%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...