Visa allt om Hassela Skåne AB
Visa allt om Hassela Skåne AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 17 136 17 286 18 777 18 118 15 815 14 622 14 018 14 265 13 849 10 710
Övrig omsättning - - 18 3 - - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 164 219 883 971 -125 767 264 133 694 805
Resultat efter finansnetto 20 58 703 802 -310 543 87 23 632 730
Årets resultat 12 40 543 688 -310 399 64 15 446 524
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 362 5 465 5 592 5 689 5 717 5 844 5 907 3 752 2 289 2 432
Omsättningstillgångar 3 505 4 109 4 206 3 515 4 481 4 702 4 355 4 440 3 187 4 074
Tillgångar 8 867 9 575 9 799 9 203 10 198 10 546 10 262 8 192 5 477 6 506
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 799 3 786 3 746 3 203 2 515 2 825 2 427 2 363 2 348 1 902
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 3 990 4 090 4 190 4 290 4 390 4 491 4 654 3 198 1 978 2 015
Kortfristiga skulder 1 078 1 698 1 862 1 710 3 293 3 230 3 182 2 631 1 151 2 589
Skulder och eget kapital 8 867 9 575 9 799 9 203 10 198 10 546 10 262 8 192 5 477 6 506
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 1 213 763 776 737 837 861 817
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 8 527 8 795 7 161 6 786 5 850 5 778 5 799 5 013 3 558
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader - 3 566 3 694 3 431 3 350 2 782 2 643 2 943 2 289 1 735
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 17 136 17 286 18 795 18 121 15 815 14 622 14 018 14 265 13 849 10 711
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 19 29 28 25 21 18 19 23 18
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 857 910 647 647 633 696 779 751 602 595
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 612 649 436 436 436 461 519 504 368 354
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 313 380 1 047 1 122 1 908 422 228 837 966
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,87% -7,94% 3,64% 14,56% 8,16% 4,31% -1,73% 3,00% 29,31% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,86% 2,30% 9,04% 10,67% -1,05% 7,39% 2,61% 1,68% 13,53% 12,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,96% 1,27% 4,72% 5,42% -0,68% 5,33% 1,91% 0,97% 5,35% 7,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,77% 90,09% 91,22% 100,00% 100,00% 100,00% 98,64% 99,19% 98,88% 98,84%
Rörelsekapital/omsättning 14,16% 13,95% 12,48% 9,96% 7,51% 10,07% 8,37% 12,68% 14,70% 13,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,84% 39,54% 38,23% 34,80% 24,66% 26,79% 23,65% 28,85% 42,87% 29,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 325,14% 241,99% 225,89% 205,56% 136,08% 145,57% 136,86% 162,03% 264,55% 151,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...