Visa allt om ATORP Automatsvarvning Aktiebolag
Visa allt om ATORP Automatsvarvning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 29 518 24 330 27 745 23 409 22 731 22 549 16 092 8 316 15 552 15 751
Övrig omsättning 45 40 186 1 650 1 040 191 29 958 438 117
Rörelseresultat (EBIT) 2 218 1 450 1 955 2 388 1 329 1 441 712 -1 024 871 2 070
Resultat efter finansnetto 1 557 688 1 137 1 427 394 721 312 -1 467 105 1 409
Årets resultat 3 400 1 1 501 33 4 58 0 5 60
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 145 29 228 32 156 28 119 25 154 22 229 16 803 14 873 16 589 13 493
Omsättningstillgångar 8 644 6 993 6 487 8 653 6 557 5 723 8 035 4 153 3 166 4 738
Tillgångar 34 789 36 220 38 644 36 772 31 711 27 952 24 838 19 026 19 756 18 231
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 829 4 409 4 482 4 981 1 943 2 010 3 306 162 162 457
Obeskattade reserver 3 553 6 362 5 679 4 554 3 388 3 028 2 328 2 108 3 590 3 514
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 15 865 19 713 21 313 20 638 19 416 16 687 13 772 14 333 12 292 10 524
Kortfristiga skulder 8 542 5 737 7 169 6 599 6 964 6 227 5 432 2 423 3 711 3 735
Skulder och eget kapital 34 789 36 220 38 644 36 772 31 711 27 952 24 838 19 026 19 756 18 231
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 498 636 707 658
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 6 290 5 896 5 181 4 870 4 136 2 514 1 658 2 662 2 019
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 2 631 2 480 2 066 1 932 1 597 1 250 955 1 432 1 040
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 100 0 0 0 300
Omsättning 29 563 24 370 27 931 25 059 23 771 22 740 16 121 9 274 15 990 15 868
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 15 14 13 13 11 9 7 10 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 845 1 622 1 982 1 801 1 749 2 050 1 788 1 188 1 555 1 969
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 633 606 609 557 525 535 485 475 492 488
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 446 4 738 5 389 5 582 3 482 3 592 2 512 746 2 356 3 477
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 21,32% -12,31% 18,52% 2,98% 0,81% 40,13% 93,51% -46,53% -1,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,42% 4,06% 5,10% 6,52% 4,25% 5,20% 2,92% -5,36% 4,47% 11,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,56% 6,05% 7,11% 10,24% 5,93% 6,44% 4,51% -12,25% 5,68% 13,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,71% 74,36% 73,86% 73,05% 72,21% 68,89% 73,72% 75,02% 74,76% 74,53%
Rörelsekapital/omsättning 0,35% 5,16% -2,46% 8,77% -1,79% -2,24% 16,18% 20,80% -3,50% 6,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,60% 25,87% 23,06% 23,21% 14,00% 15,17% 20,22% 9,02% 13,90% 16,38%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 44,37% 34,74% 45,22% 81,13% 51,91% 50,59% 110,09% 110,77% 47,53% 93,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...