Visa allt om Åke Edwardson Media AB
Visa allt om Åke Edwardson Media AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 644 1 186 879 2 339 1 770 2 274 3 148 2 252 3 345 5 142
Övrig omsättning 14 16 34 30 - 18 23 - - -
Rörelseresultat (EBIT) -1 014 206 219 -142 -807 -429 685 427 1 026 2 523
Resultat efter finansnetto -982 170 1 279 -117 -841 -419 605 780 449 3 087
Årets resultat -982 170 1 279 -117 -839 -417 417 666 145 2 213
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 51 342 307 305 1 057 903 1 765 1 396 304
Omsättningstillgångar 5 448 6 774 6 802 5 995 6 985 7 682 7 545 6 734 7 286 10 278
Tillgångar 5 499 6 825 7 144 6 302 7 289 8 739 8 448 8 499 8 682 10 582
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 439 5 721 5 820 4 861 5 479 6 677 7 575 7 428 7 032 7 193
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 2 3 5 6 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 060 1 104 1 324 1 441 1 811 2 060 870 1 067 1 644 3 382
Skulder och eget kapital 5 499 6 825 7 144 6 302 7 289 8 739 8 448 8 499 8 682 10 582
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - 0 - 0 - 0 1 211 866 968 1 128
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 431 231 1 245 1 454 1 582 228 162 190 198
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 176 111 435 503 547 505 374 426 736
Utdelning till aktieägare 500 0 320 500 0 480 0 0 0 306
Omsättning 658 1 202 913 2 369 1 770 2 292 3 171 2 252 3 345 5 142
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 322 593 293 780 590 758 1 049 751 1 115 1 714
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 626 335 128 584 678 738 665 480 551 709
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 014 206 221 -136 -801 -421 694 439 1 039 2 537
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -45,70% 34,93% -62,42% 32,15% -22,16% -27,76% 39,79% -32,68% -34,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -17,86% 3,31% 17,90% -1,76% -8,90% -4,04% 8,53% 9,18% 12,51% 29,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -152,48% 19,06% 145,51% -4,75% -36,67% -15,52% 22,90% 34,64% 32,47% 60,58%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,14% 98,74% 98,52% 99,19% 98,59% 99,12% 99,56% 98,93% 99,31% 99,53%
Rörelsekapital/omsättning 681,37% 478,08% 623,21% 194,70% 292,32% 247,23% 212,04% 251,64% 168,67% 134,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 80,72% 83,82% 81,47% 77,13% 75,17% 76,42% 89,69% 87,44% 81,04% 68,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 513,96% 613,59% 513,75% 416,03% 385,70% 372,91% 867,24% 631,12% 443,19% 303,90%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...