Visa allt om Reagera Marknadsanalys AB
Visa allt om Reagera Marknadsanalys AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 3 219 3 653 3 438 4 132 5 069 5 694 5 327 4 699 5 858 4 166
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 494 542 441 23 485 766 661 581 909 -342
Resultat efter finansnetto 494 542 442 25 491 772 663 586 907 -344
Årets resultat 336 303 249 302 248 396 342 308 557 -200
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 24 13 61 78 108 31 43 79 69
Omsättningstillgångar 1 659 1 553 1 294 1 310 1 569 2 028 1 983 1 572 1 109 294
Tillgångar 1 677 1 577 1 307 1 371 1 647 2 136 2 014 1 615 1 188 363
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 677 591 408 459 417 769 749 597 479 -78
Obeskattade reserver 766 721 580 465 865 730 520 341 190 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 233 265 318 447 364 637 746 677 519 441
Skulder och eget kapital 1 677 1 577 1 307 1 371 1 647 2 136 2 014 1 615 1 188 363
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD 904 840 830 1 201 1 260 1 330 1 209 1 026 1 156 1 383
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 21 83 28 133 52 167
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 444 428 442 640 668 687 639 551 568 668
Utdelning till aktieägare 500 250 120 300 260 600 375 190 190 0
Omsättning 3 219 3 653 3 438 4 132 5 069 5 694 5 327 4 699 5 858 4 166
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 610 1 827 1 719 1 377 1 690 1 898 1 776 1 566 1 953 1 389
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 709 673 648 650 723 739 647 601 609 761
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 500 561 454 76 515 796 673 617 943 -317
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -11,88% 6,25% -16,80% -18,48% -10,98% 6,89% 13,36% -19,78% 40,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,52% 34,43% 33,82% 1,97% 29,87% 36,14% 32,92% 36,28% 76,77% -93,94%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,38% 14,86% 12,86% 0,65% 9,71% 13,56% 12,45% 12,47% 15,57% -8,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,30% 35,26% 28,39% 20,89% 23,77% 24,43% 23,22% 19,05% 10,07% -3,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,00% 73,14% 65,83% 58,48% 64,03% 61,19% 56,22% 52,17% 51,84% -21,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 712,02% 586,04% 406,92% 293,06% 431,04% 318,37% 265,82% 232,20% 213,68% 66,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...