Visa allt om Athera Biotechnologies AB
Visa allt om Athera Biotechnologies AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 9 400 225 204 416 67 441 104 0
Övrig omsättning 7 273 6 748 8 664 20 743 734 115 618 581 3 258 17 045
Rörelseresultat (EBIT) -16 782 -6 406 -4 436 25 -41 184 -42 509 -25 401 -20 797 -16 328 -643
Resultat efter finansnetto -16 781 -6 641 -4 711 39 -40 930 -42 162 -25 402 -20 830 -16 035 -441
Årets resultat -16 781 -6 641 -4 711 39 -40 930 -42 162 -25 402 -20 830 -16 035 -441
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 800 0 0 5 000 12 500 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 1 630 1 672 1 299 3 602 4 446 8 607 9 051 12 834 16 512
Omsättningstillgångar 15 625 26 915 13 294 13 849 5 872 16 953 35 875 4 992 15 809 10 576
Tillgångar 15 625 29 344 14 965 15 149 14 474 33 900 44 482 14 043 28 643 27 089
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 850 26 630 3 438 8 150 8 111 24 739 39 257 11 200 24 969 9 481
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 695 1 005 1 153 1 240 1 300 14 819
Kortfristiga skulder 5 776 2 713 11 527 6 999 5 668 8 156 4 072 1 603 2 374 2 789
Skulder och eget kapital 15 625 29 344 14 965 15 149 14 474 33 900 44 482 14 043 28 643 27 089
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 211 - - 0 2 052 1 341 1 313 996 983 793
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 194 1 050 934 747 1 492 1 497 1 517 1 825 2 279 2 729
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 759 469 434 438 1 851 1 445 1 435 1 398 1 861 1 585
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 273 6 748 18 064 20 968 938 531 685 1 022 3 362 17 045
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 4 11 11 5 6 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 9 400 225 51 38 6 88 17 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 170 1 519 1 370 1 221 1 363 404 401 857 919 709
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -15 153 -5 768 -3 725 2 756 -38 816 -37 056 -21 318 -17 014 -12 583 -643
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% 4 077,78% 10,29% -50,96% 520,90% -84,81% 324,04% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -29,36% 0,40% -282,50% -124,22% -56,98% -147,69% -55,62% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -46,73% 27,11% -20 043,63% -10 122,36% -37 826,87% -4 702,95% -15 319,23% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% -24,00% -70,10% -33,65% -105,97% 100,00% 100,00% -
Rörelsekapital/omsättning - - 18,80% 3 044,44% 100,00% 2 114,66% 47 467,16% 768,48% 12 918,27% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 63,04% 90,75% 22,97% 53,80% 56,04% 72,98% 88,25% 79,76% 87,17% 35,00%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 270,52% 992,08% 112,66% 197,87% 98,68% 204,12% 876,94% 308,30% 647,43% 379,20%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...