Visa allt om SE Jönssons Maskinstation Aktiebolag
Visa allt om SE Jönssons Maskinstation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 23 699 23 195 25 441 26 079 24 436 22 818 31 069 22 624 23 469 19 514
Övrig omsättning 1 989 1 348 1 775 2 226 1 132 1 877 2 679 1 916 1 097 570
Rörelseresultat (EBIT) 1 104 1 259 2 031 2 329 1 592 1 490 8 323 2 339 4 412 2 070
Resultat efter finansnetto 1 037 1 176 2 017 2 290 1 464 1 337 8 264 2 193 4 106 1 775
Årets resultat 2 061 1 130 2 076 829 1 413 673 3 735 915 1 485 369
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 400 9 474 11 774 13 068 12 501 14 850 15 818 12 788 12 501 9 427
Omsättningstillgångar 18 850 18 497 15 692 13 979 12 679 10 807 13 943 7 693 5 352 4 413
Tillgångar 29 250 27 971 27 465 27 047 25 180 25 657 29 761 20 480 17 853 13 840
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 963 9 903 8 773 6 697 5 868 4 455 5 032 2 897 1 982 498
Obeskattade reserver 7 090 8 710 9 002 9 679 9 475 9 959 9 551 6 367 5 457 3 434
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 6 624 3 511 4 026 5 087 3 439 5 076 4 284 3 626 4 106 4 278
Kortfristiga skulder 6 573 5 848 5 666 5 586 6 398 6 168 10 895 7 592 6 308 5 631
Skulder och eget kapital 29 250 27 971 27 465 27 047 25 180 25 657 29 761 20 480 17 853 13 840
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 678 512 337 340
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 5 931 6 017 5 750 5 581 5 675 5 490 4 627 4 150 3 554
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 2 097 2 065 1 948 1 914 1 887 2 153 1 646 1 491 1 381
Utdelning till aktieägare 2 000 3 000 0 0 0 0 1 250 0 0 1
Omsättning 25 688 24 543 27 216 28 305 25 568 24 695 33 748 24 540 24 566 20 084
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 18 17 17 20 19 20 20 17 15 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 317 1 364 1 497 1 304 1 286 1 141 1 553 1 331 1 565 1 501
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 501 477 479 389 399 384 421 418 420 436
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 755 5 176 6 815 6 896 5 968 5 599 12 120 5 663 6 869 4 175
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,17% -8,83% -2,45% 6,72% 7,09% -26,56% 37,33% -3,60% 20,27% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,84% 4,58% 7,87% 8,95% 6,61% 6,21% 28,42% 11,58% 24,91% 14,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,74% 5,52% 8,49% 9,28% 6,81% 6,99% 27,22% 10,48% 18,95% 10,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 65,42% 65,00% 65,82% 63,58% 66,04% 65,13% 67,53% 67,22% 66,85% 64,41%
Rörelsekapital/omsättning 51,80% 54,53% 39,41% 32,18% 25,70% 20,33% 9,81% 0,45% -4,07% -6,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,55% 59,69% 57,51% 52,67% 51,04% 45,97% 40,56% 37,06% 33,11% 21,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 264,70% 282,27% 251,04% 226,10% 179,82% 157,75% 121,38% 93,34% 71,23% 64,34%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...