Visa allt om Eurotransport i Sverige AB
Visa allt om Eurotransport i Sverige AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Nettoomsättning 101 902 79 831 70 675 81 400 74 062 74 053 66 145 52 725 49 966 49 428
Övrig omsättning 255 193 33 151 294 866 49 - - 2
Rörelseresultat (EBIT) 310 1 498 1 162 2 445 1 351 2 139 2 199 1 499 2 065 2 062
Resultat efter finansnetto 205 1 349 1 009 2 218 1 161 2 045 2 211 1 507 2 055 2 036
Årets resultat 464 1 036 659 1 627 801 2 487 920 464 405 13
Balansräkningar (tkr)
2017-08 2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 754 339 371 405 450 200 120 150 240 164
Omsättningstillgångar 21 852 21 163 16 288 18 796 19 531 17 237 10 207 7 722 7 108 7 062
Tillgångar 22 606 21 502 16 659 19 202 19 982 17 437 10 327 7 872 7 348 7 226
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 6 986 6 522 5 487 4 827 5 201 4 400 1 913 993 529 123
Obeskattade reserver 2 712 3 172 3 183 3 042 2 440 1 910 660 200 200 0
Avsättningar (tkr) 373 337 330 330 330 110 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 120 540 995 1 800 2 220 0 0 0 450
Kortfristiga skulder 12 535 11 351 7 120 10 007 10 211 8 797 7 754 6 679 6 619 6 652
Skulder och eget kapital 22 606 21 502 16 659 19 202 19 982 17 437 10 327 7 872 7 348 7 226
Löner & utdelning (tkr)
2017-08
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 326 226 48
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 100 -
Löner till övriga anställda - 3 933 3 582 3 950 4 370 3 771 3 160 1 542 1 422 1 354
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 1 448 1 306 1 396 1 740 1 447 1 057 677 554 492
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0
Omsättning 102 157 80 024 70 708 81 551 74 356 74 919 66 194 52 725 49 966 49 430
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 9 9 9 9 10 10 8 6 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 11 322 8 870 7 853 9 044 7 406 7 405 8 268 8 788 9 993 9 886
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 700 605 548 605 625 532 542 433 451 389
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 409 1 503 1 207 2 490 1 396 2 169 2 229 1 525 2 107 2 116
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 27,65% 12,96% -13,18% 9,91% 0,01% 11,96% 25,45% 5,52% 1,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,38% 6,99% 6,98% 12,75% 6,86% 12,53% 21,55% 19,33% 28,24% 28,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,31% 1,88% 1,64% 3,01% 1,85% 2,95% 3,36% 2,89% 4,15% 4,19%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 9,14% 12,29% 12,97% 10,80% 12,58% 11,40% 3,71% 1,98% 0,98% 0,83%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,26% 41,84% 47,84% 37,49% 35,03% 33,31% 23,23% 14,49% 9,16% 1,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 172,21% 186,44% 228,76% 187,83% 191,27% 195,94% 131,64% 115,62% 107,39% 106,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...