Visa allt om TOVENT AB
Visa allt om TOVENT AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 14 999 16 101 10 339 15 576 12 792 12 764 10 443 15 029 13 443 10 194
Övrig omsättning 5 2 5 2 16 - 74 94 - -
Rörelseresultat (EBIT) 332 1 491 450 1 007 1 242 1 423 458 936 404 743
Resultat efter finansnetto 332 1 493 464 1 020 1 267 1 435 460 930 369 731
Årets resultat 1 177 1 009 317 692 758 829 229 497 189 390
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 99 131 101 112 180 290 271 298 181 170
Omsättningstillgångar 3 911 6 332 3 840 5 231 5 151 4 842 3 394 3 889 4 010 4 291
Tillgångar 4 010 6 463 3 940 5 342 5 332 5 132 3 664 4 188 4 191 4 462
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 584 1 707 1 049 1 982 2 060 2 088 1 388 1 409 1 012 1 265
Obeskattade reserver 585 1 767 1 572 1 522 1 398 1 169 870 742 499 402
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 841 2 989 1 321 1 839 1 874 1 875 1 405 2 037 2 680 2 795
Skulder och eget kapital 4 010 6 463 3 940 5 342 5 332 5 132 3 664 4 188 4 191 4 462
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 469 554 524 448
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda - 2 665 2 335 2 864 3 003 3 051 2 192 2 973 2 585 2 193
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - 0 -
Sociala kostnader - 948 740 966 1 005 1 036 907 1 138 1 073 950
Utdelning till aktieägare 0 1 300 350 1 250 770 786 130 250 100 150
Omsättning 15 004 16 103 10 344 15 578 12 808 12 764 10 517 15 123 13 443 10 194
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 6 6 7 7 7 9 11 11 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 143 2 684 1 723 2 225 1 827 1 823 1 160 1 366 1 222 1 019
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 551 611 517 552 579 589 405 429 376 355
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 346 1 532 491 1 093 1 346 1 550 566 1 041 476 804
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,84% 55,73% -33,62% 21,76% 0,22% 22,23% -30,51% 11,80% 31,87% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,28% 23,10% 11,80% 19,19% 23,80% 27,96% 12,64% 22,37% 9,69% 16,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,21% 9,27% 4,50% 6,58% 9,92% 11,24% 4,43% 6,23% 3,02% 7,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 35,30% 38,47% 57,85% 60,43% 66,74% 61,58% 62,67% 61,76% 58,55% 54,58%
Rörelsekapital/omsättning 13,80% 20,76% 24,36% 21,78% 25,62% 23,25% 19,05% 12,32% 9,89% 14,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 50,88% 47,74% 57,75% 59,33% 57,96% 57,47% 55,38% 46,70% 32,72% 34,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,65% 201,20% 269,27% 259,33% 242,05% 227,36% 183,84% 165,54% 122,35% 107,01%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...