Visa allt om Vena Entreprenad AB
Visa allt om Vena Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 0 67 19 448 25 444 29 311 21 083 24 474 19 573 27 410 23 129
Övrig omsättning 300 - - 843 71 40 139 92 492 257
Rörelseresultat (EBIT) -51 10 -1 833 450 664 296 -1 048 -955 1 665 1 360
Resultat efter finansnetto -51 -40 -2 107 34 194 52 -1 316 -1 565 1 083 874
Årets resultat -51 -40 -2 107 19 134 44 -1 030 8 14 11
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 9 898 7 843 9 507 9 291 9 950 11 178 7 384
Omsättningstillgångar 292 343 16 511 5 094 6 348 5 542 5 271 4 109 4 736 6 629
Tillgångar 292 343 16 511 14 993 14 191 15 049 14 562 14 059 15 915 14 014
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 60 100 1 142 1 182 1 048 127 280 362 348
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 316 1 900 850
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 5 610 5 890 6 102 6 595 6 400 6 405 6 137 4 021
Kortfristiga skulder 282 282 10 801 7 960 6 908 7 406 8 035 7 057 7 516 8 795
Skulder och eget kapital 292 343 16 511 14 993 14 191 15 049 14 562 14 059 15 915 14 014
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - - 246 349 270 384 323
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 - 3 071 5 691 5 307 3 388 5 664 6 000 5 787 5 381
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 - 1 040 1 982 1 922 1 240 1 971 2 227 2 160 1 915
Utdelning till aktieägare 0 0 0 6 415 0 0 0 0 89 0
Omsättning 300 67 19 448 26 287 29 382 21 123 24 613 19 665 27 902 23 386
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 10 17 17 18 20 23 20 19
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 945 1 497 1 724 1 171 1 224 851 1 371 1 217
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 411 443 414 273 404 372 424 404
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -51 10 23 2 221 2 437 1 492 622 661 3 132 2 451
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -99,66% -23,57% -13,19% 39,03% - 25,04% -28,59% 18,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 2,92% -11,08% 3,10% 4,75% 1,98% -7,20% -6,74% 10,50% 9,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 14,93% -9,40% 1,83% 2,30% 1,41% -4,28% -4,84% 6,10% 5,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 71,64% -2,41% 45,60% 39,62% 77,80% 62,45% 77,57% 65,95% 48,20%
Rörelsekapital/omsättning - 91,04% 29,36% -11,26% -1,91% -8,84% -11,29% -15,06% -10,14% -9,36%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,42% 17,49% 0,61% 7,62% 8,33% 6,96% 0,87% 3,61% 10,87% 6,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 103,55% 121,63% 152,87% 61,58% 90,81% 64,33% 64,29% 57,16% 59,74% 70,15%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2010 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...