Visa allt om Ro Svets & Rep AB
Visa allt om Ro Svets & Rep AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 18 983 20 014 23 850 22 937 21 669 17 595 12 887 11 815 11 533 8 664
Övrig omsättning 76 1 050 620 - 25 37 - - 231 258
Rörelseresultat (EBIT) 15 194 4 026 3 923 4 579 2 738 328 1 100 1 757 1 329
Resultat efter finansnetto -453 6 877 3 773 3 778 4 424 2 557 197 954 1 634 1 241
Årets resultat 66 6 934 1 677 2 197 2 098 1 334 205 622 690 776
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 26 676 29 322 16 287 12 253 10 227 6 807 4 851 4 532 5 110 4 591
Omsättningstillgångar 10 642 10 414 9 965 8 497 7 172 6 023 4 267 3 718 2 847 2 222
Tillgångar 37 318 39 736 26 252 20 750 17 399 12 831 9 119 8 250 7 958 6 813
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 038 14 972 8 038 6 361 4 665 2 567 1 233 1 627 2 005 2 015
Obeskattade reserver 5 996 6 561 6 639 5 048 4 327 2 781 2 063 2 162 2 085 1 428
Avsättningar (tkr) 555 527 495 570 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 11 360 13 462 5 243 985 1 445 1 100 514 788 1 061 974
Kortfristiga skulder 4 369 4 216 5 836 7 786 6 963 6 382 5 309 3 673 2 806 2 396
Skulder och eget kapital 37 318 39 736 26 252 20 750 17 399 12 831 9 119 8 250 7 958 6 813
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 - - - - - 511 509 505 460
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 211 209 200 140
Löner till övriga anställda 6 554 8 016 6 961 7 640 6 851 4 923 4 121 3 877 3 351 2 305
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 0 - 0 -
Sociala kostnader 2 531 2 856 2 448 3 089 2 270 2 451 1 977 1 601 1 433 1 083
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 500 0 0 600 1 000 700
Omsättning 19 059 21 064 24 470 22 937 21 694 17 632 12 887 11 815 11 764 8 922
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 20 18 18 16 12 12 12 12 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 117 1 001 1 325 1 274 1 354 1 466 1 074 985 961 963
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 540 547 514 574 546 589 556 497 442 430
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 039 2 787 6 495 5 898 6 103 3 805 1 125 1 887 2 422 2 002
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,15% -16,08% 3,98% 5,85% 23,15% 36,53% 9,07% 2,45% 33,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,05% 18,58% 15,40% 19,09% 26,52% 21,34% 3,60% 13,39% 22,17% 19,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,11% 36,89% 16,95% 17,27% 21,29% 15,56% 2,55% 9,35% 15,30% 15,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,38% 88,65% 81,98% 87,54% 83,07% 77,32% 78,74% 84,49% 84,27% 82,73%
Rörelsekapital/omsättning 33,05% 30,97% 17,31% 3,10% 0,96% -2,04% -8,09% 0,38% 0,36% -2,01%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,83% 50,56% 50,34% 48,58% 45,14% 35,98% 30,19% 38,59% 44,06% 44,67%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 243,58% 247,01% 170,75% 109,13% 103,00% 94,37% 80,37% 101,23% 101,46% 92,74%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...