Visa allt om R1 Juristbyrå Aktiebolag
Visa allt om R1 Juristbyrå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 319 2 188 1 939 1 949 2 190 2 546 2 974 2 543 2 405 2 568
Övrig omsättning - - - 4 1 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 463 517 336 181 -114 -75 -18 33 92 123
Resultat efter finansnetto 462 517 336 179 -116 -40 -21 40 86 119
Årets resultat 359 402 260 161 -116 -40 186 26 52 77
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 31 42 42 44 74 112 142 70 70
Omsättningstillgångar 1 535 3 536 1 811 1 684 420 581 5 244 993 1 000 993
Tillgångar 1 556 3 567 1 853 1 726 464 655 5 357 1 135 1 070 1 064
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 627 668 415 155 -5 111 471 285 258 206
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 280 286 286
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 929 2 899 1 437 1 571 470 545 4 886 570 526 571
Skulder och eget kapital 1 556 3 567 1 853 1 726 464 655 5 357 1 135 1 070 1 064
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - 0 - 420 453 437 392
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 829 754 775 1 085 1 312 1 060 776 642 792
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 252 214 313 423 496 595 472 474 481
Utdelning till aktieägare 370 400 150 0 0 0 320 0 0 0
Omsättning 2 319 2 188 1 939 1 953 2 191 2 546 2 974 2 543 2 405 2 568
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 3 3 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 160 1 094 970 975 730 849 744 848 802 856
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 557 560 499 555 521 618 543 602 548 583
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 473 528 364 208 -87 -38 24 64 122 157
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,99% 12,84% -0,51% -11,00% -13,98% -14,39% 16,95% 5,74% -6,35% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 29,82% 14,49% 18,13% 10,54% -24,35% -5,80% -0,32% 3,70% 8,69% 11,56%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 20,01% 23,63% 17,33% 9,34% -5,16% -1,49% -0,57% 1,65% 3,87% 4,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,13% 29,11% 19,29% 5,80% -2,28% 1,41% 12,04% 16,63% 19,71% 16,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,30% 18,73% 22,40% 8,98% -1,08% 16,95% 8,79% 43,29% 43,36% 38,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 165,23% 121,97% 126,03% 107,19% 89,36% 106,61% 107,33% 174,21% 190,11% 173,91%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...