Visa allt om Blixtra AB
Visa allt om Blixtra AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 2 203 1 690 105 441 836 963 794 727 789 572
Övrig omsättning - - - 2 2 5 13 12 - -
Rörelseresultat (EBIT) -124 216 -22 -40 237 -125 -18 47 59 -6
Resultat efter finansnetto -175 195 -22 -40 238 -125 -18 48 61 -6
Årets resultat -113 104 -22 -7 178 -114 0 26 30 -6
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 442 220 0 0 0 0 0 0 44 40
Omsättningstillgångar 570 688 163 270 330 138 273 350 213 184
Tillgångar 1 012 908 163 270 330 138 273 350 257 224
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 101 214 110 227 234 56 170 170 144 114
Obeskattade reserver 0 63 0 0 33 0 11 29 19 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 410 249 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 500 382 53 43 63 81 92 150 93 110
Skulder och eget kapital 1 012 908 163 270 330 138 273 350 257 224
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 0 311
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 369 29 30 170 225 175 240 293 391 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 125 10 54 71 84 69 90 103 129 96
Utdelning till aktieägare 0 0 0 95 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 203 1 690 105 443 838 968 807 739 789 572
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 203 1 690 105 441 836 963 794 364 395 286
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 528 53 85 255 309 261 346 202 269 208
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -54 263 -22 -40 237 -125 -18 59 71 -2
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 30,36% 1 509,52% -76,19% -47,25% -13,19% 21,28% 9,22% -7,86% 37,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -12,25% 23,79% -13,50% -14,81% 71,82% -90,58% -6,59% 13,71% 23,74% -2,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -5,63% 12,78% -20,95% -9,07% 28,35% -12,98% -2,27% 6,60% 7,73% -1,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 67,18% 56,75% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 87,41%
Rörelsekapital/omsättning 3,18% 18,11% 104,76% 51,47% 31,94% 5,92% 22,80% 27,51% 15,21% 12,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,98% 28,98% 67,48% 84,07% 78,28% 40,58% 65,24% 54,54% 61,35% 50,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 114,00% 180,10% 307,55% 627,91% 523,81% 170,37% 296,74% 233,33% 229,03% 167,27%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...