Visa allt om HG:s Bygg & VVS i Östersund AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 5 620 3 571 2 843 2 403 2 154 2 557 2 152 2 378 1 607 1 868
Övrig omsättning 0 0 0 33 0 84 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 697 364 -22 31 23 613 56 -2 -8 128
Resultat efter finansnetto 695 362 -24 -2 -13 609 54 0 -13 124
Årets resultat 546 288 -24 127 93 238 41 -3 -14 89
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 203 224 250 512 2 382 737 145 5 200 199
Omsättningstillgångar 1 249 1 206 840 794 1 282 614 760 779 546 570
Tillgångar 1 452 1 430 1 091 1 306 3 665 1 351 904 783 746 768
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 037 792 503 677 549 456 218 177 181 195
Obeskattade reserver 0 0 0 0 168 302 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 352 162 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 414 638 587 629 1 595 431 686 606 565 573
Skulder och eget kapital 1 452 1 430 1 091 1 306 3 665 1 351 904 783 746 768
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 260 312 312
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 470 618 254 162 200
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 100 134 134 139 135
Utdelning till aktieägare 200 150 0 150 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 620 3 571 2 843 2 436 2 154 2 641 2 152 2 378 1 607 1 868
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 1 1 1 1 2 2 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 810 3 571 2 843 2 403 2 154 1 279 1 076 793 536 623
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 354 559 546 520 592 315 396 224 206 225
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 730 403 19 262 269 664 64 9 3 157
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 57,38% 25,61% 18,31% 11,56% -15,76% 18,82% -9,50% 47,98% -13,97% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 48,00% 25,45% -2,02% 2,37% 0,63% 45,37% 6,19% 0,38% -1,07% 16,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,40% 10,19% -0,77% 1,29% 1,07% 23,97% 2,60% 0,13% -0,50% 6,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 33,61% 34,14% 35,00% 39,28% 51,81% 59,52% 53,67% 42,64% 56,88% 59,74%
Rörelsekapital/omsättning 14,86% 15,91% 8,90% 6,87% -14,53% 7,16% 3,44% 7,28% -1,18% -0,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 71,42% 55,38% 46,10% 51,84% 18,55% 51,19% 24,12% 22,61% 24,26% 25,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 301,69% 189,03% 143,10% 126,23% 80,38% 142,46% 109,91% 124,42% 91,86% 94,76%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!