Visa allt om Comfortzone AB
Visa allt om Comfortzone AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 47 619 45 670 21 816 24 902 21 389 34 955 34 247 22 525 22 349 14 214
Övrig omsättning 182 72 286 1 836 3 621 923 47 112 333 -
Rörelseresultat (EBIT) 42 544 -5 156 -3 745 -1 352 626 1 445 -2 223 -3 275 -973
Resultat efter finansnetto 230 70 -5 675 -4 304 -1 809 514 1 314 -2 457 -3 437 -968
Årets resultat 230 70 -5 675 -4 304 -1 809 514 1 314 -2 457 -3 434 -968
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 929 5 901 6 799 7 947 6 966 3 438 1 460 1 907 2 307 849
Omsättningstillgångar 12 851 9 464 5 881 7 196 7 083 7 188 6 057 5 098 5 712 3 465
Tillgångar 17 780 15 364 12 680 15 143 14 048 10 626 7 517 7 005 8 019 4 315
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 629 2 074 2 003 2 141 2 132 2 241 1 727 413 -630 205
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 975 1 277 664 500 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 250 2 960 3 375 5 889 3 071 2 771 914 2 275 2 661 495
Kortfristiga skulder 11 927 9 055 6 637 6 615 8 845 5 614 4 876 4 318 5 988 3 616
Skulder och eget kapital 17 780 15 364 12 680 15 143 14 048 10 626 7 517 7 005 8 019 4 315
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 1 339 1 255 740 745 936 827 1 953 1 254 519
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - - 0
Löner till övriga anställda - 4 131 2 627 3 378 3 426 3 629 2 859 1 387 1 047 474
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - 0
Sociala kostnader - 2 018 1 440 1 588 1 653 1 817 1 501 1 337 950 457
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 47 801 45 742 22 102 26 738 25 010 35 878 34 294 22 637 22 682 14 214
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 14 9 10 8 10 9 9 9 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 801 3 262 2 424 2 490 2 674 3 496 3 805 2 503 2 483 7 107
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 542 540 613 583 757 659 606 539 369 755
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 018 1 558 -3 995 -2 713 -738 1 115 1 932 -1 800 -2 903 -826
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,27% 109,34% -12,39% 16,42% -38,81% 2,07% 52,04% 0,79% 57,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,29% 3,72% -40,43% -24,28% -9,35% 6,63% 19,93% -30,61% -40,79% -22,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,48% 1,25% -23,50% -14,76% -6,14% 2,02% 4,37% -9,52% -14,64% -6,72%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 31,05% 100,00% 26,83% 28,62% 28,94% 33,26% 100,00% 29,42% 13,28% 15,60%
Rörelsekapital/omsättning 1,94% 0,90% -3,47% 2,33% -8,24% 4,50% 3,45% 3,46% -1,23% -1,06%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 9,16% 13,50% 15,80% 14,14% 15,18% 21,09% 22,97% 5,90% -7,86% 4,75%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,79% 48,77% 43,03% 59,23% 32,03% 73,82% 66,98% 86,52% 73,71% 84,10%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...