Visa allt om Delitalia AB
Visa allt om Delitalia AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 3 508 3 039 2 897 2 698 2 726 2 619 2 572 2 417 2 458 2 371
Övrig omsättning 17 - - 11 - - 21 2 - 2
Rörelseresultat (EBIT) 272 20 21 47 33 125 -69 79 -76 -93
Resultat efter finansnetto 273 20 20 47 33 125 -69 61 -75 -80
Årets resultat 160 15 15 37 26 125 -69 61 -75 -80
Balansräkningar (tkr)
2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 47 0 0 9 32 12 26 46 166 169
Omsättningstillgångar 668 452 458 415 397 499 352 450 277 345
Tillgångar 715 452 458 424 429 511 378 496 443 515
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 279 133 140 165 188 242 116 236 175 250
Obeskattade reserver 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 27 5 0 5 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 369 318 291 254 241 265 261 261 268 265
Skulder och eget kapital 715 452 458 424 429 511 378 496 443 515
Löner & utdelning (tkr)
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - - 481 490 411 420 352
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 016 975 860 826 234 304 279 396 445
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 389 372 334 323 289 302 272 258 288
Utdelning till aktieägare 100 15 22 40 60 80 0 50 0 0
Omsättning 3 525 3 039 2 897 2 709 2 726 2 619 2 593 2 419 2 458 2 373
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 169 1 013 966 899 909 873 857 806 819 790
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 497 476 458 407 391 340 374 329 372 370
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 284 20 30 70 44 139 -51 104 -50 -69
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 15,43% 4,90% 7,38% -1,03% 4,09% 1,83% 6,41% -1,67% 3,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 38,04% 4,42% 4,59% 11,08% 7,69% 24,46% -18,25% 15,93% -16,93% -14,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,75% 0,66% 0,72% 1,74% 1,21% 4,77% -2,68% 3,27% -3,05% -3,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 61,12% 63,61% 62,34% 63,53% 62,99% 62,43% 59,06% 60,45% 59,76% 61,07%
Rörelsekapital/omsättning 8,52% 4,41% 5,76% 5,97% 5,72% 8,93% 3,54% 7,82% 0,37% 3,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,44% 29,42% 30,57% 38,92% 43,82% 47,36% 30,69% 47,58% 39,50% 48,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 115,99% 94,03% 102,41% 78,74% 86,72% 122,26% 60,54% 80,46% 32,84% 59,62%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...