Visa allt om Decon Wheel AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 82 103 82 543 76 447 73 331 49 608 38 644 30 015 24 648 22 250 17 151
Övrig omsättning 1 596 186 149 70 385 24 43 13 7 198
Rörelseresultat (EBIT) 6 850 1 627 1 948 5 263 2 344 1 229 1 527 352 836 406
Resultat efter finansnetto 4 437 -159 1 110 4 985 2 103 961 1 220 64 487 18
Årets resultat 2 481 -619 374 2 211 1 224 603 112 14 250 -32
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 793 5 227 7 407 6 353 4 530 487 498 763 281 402
Omsättningstillgångar 28 721 25 835 26 990 24 482 16 722 18 210 13 687 11 870 12 094 11 442
Tillgångar 31 514 31 062 34 397 30 834 21 253 18 697 14 184 12 633 12 375 11 844
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 780 5 657 6 276 6 903 4 691 3 467 2 863 2 751 2 737 2 487
Obeskattade reserver 4 364 3 666 3 490 3 072 972 472 302 242 212 80
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 490 14 678 14 895 8 871 6 902 7 280 6 042 5 240 5 345 6 389
Kortfristiga skulder 20 880 7 060 9 736 11 989 8 688 7 479 4 977 4 400 4 082 2 889
Skulder och eget kapital 31 514 31 062 34 397 30 834 21 253 18 697 14 184 12 633 12 375 11 844
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 560 378 182 - 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - - - - 5 143 4 056 3 868 3 752 3 358
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - - - - 2 357 1 821 1 418 1 317 1 164
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0
Omsättning 83 699 82 729 76 596 73 401 49 993 38 668 30 058 24 661 22 257 17 349
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 25 24 24 20 18 16 14 13 12 11
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 284 3 439 3 185 3 667 2 756 2 415 2 144 1 896 1 854 1 559
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 616 647 0 0 0 504 447 421 422 411
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 7 349 3 199 1 948 5 263 2 425 1 424 1 728 458 957 879
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,53% 7,97% 4,25% 47,82% 28,37% 28,75% 21,77% 10,78% 29,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 15,39% 0,92% 4,17% 17,08% 11,03% 6,57% 10,77% 2,79% 6,76% 3,43%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,91% 0,35% 1,88% 7,18% 4,73% 3,18% 5,09% 1,43% 3,76% 2,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 39,61% 38,10% 18,02% 20,65% 18,07% 17,07% 18,81% 16,36% 16,90% 15,61%
Rörelsekapital/omsättning 9,55% 22,75% 22,57% 17,04% 16,19% 27,77% 29,02% 30,31% 36,01% 49,87%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 29,14% 27,42% 26,16% 30,16% 25,64% 20,51% 21,85% 23,27% 23,38% 21,50%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,36% 176,98% 167,08% 120,69% 103,80% 93,17% 99,98% 78,98% 79,54% 88,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!