Visa allt om ILAB AB
Visa allt om ILAB AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Nettoomsättning 13 667 22 096 21 801 22 311 19 582 17 113 10 519 10 008 8 330 8 844
Övrig omsättning - - 100 - 50 - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 3 549 4 088 4 130 4 841 2 606 3 107 433 760 487 503
Resultat efter finansnetto 3 578 4 182 4 209 4 963 2 700 3 099 433 769 532 542
Årets resultat 2 103 3 251 3 232 3 863 1 991 2 270 315 564 380 387
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 195 3 355 3 466 3 246 3 152 3 265 3 301 32 22 14
Omsättningstillgångar 27 336 18 624 19 228 18 268 14 098 8 921 6 335 5 648 4 420 4 282
Tillgångar 30 531 21 979 22 694 21 513 17 249 12 186 9 636 5 681 4 443 4 296
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 214 10 345 10 331 9 995 6 132 4 285 2 145 1 957 1 563 1 285
Obeskattade reserver 962 83 78 18 10 14 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 2 728 0 0 0
Kortfristiga skulder 20 355 11 550 12 285 11 500 11 107 7 887 4 763 3 724 2 880 3 011
Skulder och eget kapital 30 531 21 979 22 694 21 513 17 249 12 186 9 636 5 681 4 443 4 296
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 - 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 6 782 6 673 6 304 4 499 3 542 2 131 1 771 1 113 710
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 2 868 2 609 2 543 1 812 1 059 813 712 436 276
Utdelning till aktieägare 0 3 234 3 236 2 896 0 144 130 127 170 102
Omsättning 13 667 22 096 21 901 22 311 19 632 17 113 10 519 10 008 8 330 8 845
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 14 14 14 14 14 9 7 5 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 976 1 578 1 557 1 594 1 399 1 901 1 503 2 002 2 777 4 422
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 509 697 682 650 468 518 424 502 524 495
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 709 4 330 4 326 4 969 2 719 3 212 465 775 497 513
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 1,35% -2,29% 13,94% 14,43% 62,69% 5,11% 20,14% -5,81% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,72% 19,11% 18,58% 23,11% 15,66% 26,05% 4,76% 13,54% 12,00% 12,76%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 26,19% 19,01% 19,34% 22,28% 13,80% 18,55% 4,36% 7,68% 6,40% 6,20%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,74% 75,60% 78,34% 81,92% 85,91% 90,33% 94,91% 91,52% 91,97% 92,59%
Rörelsekapital/omsättning 51,08% 32,01% 31,85% 30,33% 15,27% 6,04% 14,94% 19,22% 18,49% 14,37%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,64% 47,36% 45,79% 46,53% 35,59% 35,25% 22,26% 34,45% 35,18% 29,91%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,30% 161,25% 156,52% 158,85% 126,93% 113,11% 133,00% 150,51% 144,72% 142,21%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...