Visa allt om Berzelii Begravningar AB
Visa allt om Berzelii Begravningar AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 631 8 478 7 258 9 279 8 650 11 131 11 503 9 103 10 553 5 748
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 895 1 218 -190 950 914 1 436 1 372 422 1 111 800
Resultat efter finansnetto 895 1 218 -186 970 940 1 480 1 380 448 1 129 804
Årets resultat 698 949 73 755 530 1 079 1 038 336 627 433
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 231 388 395 233 330 139 131 178 250 37
Omsättningstillgångar 2 608 2 840 1 780 3 364 3 188 3 905 3 877 2 497 2 737 2 004
Tillgångar 2 839 3 228 2 175 3 597 3 519 4 042 4 008 2 675 2 987 2 041
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 266 1 768 819 1 646 1 791 2 162 1 982 944 1 358 820
Obeskattade reserver 420 420 420 700 700 480 480 545 555 302
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 154 1 040 936 1 251 1 028 1 401 1 545 1 186 1 074 919
Skulder och eget kapital 2 839 3 228 2 175 3 597 3 519 4 042 4 008 2 675 2 987 2 041
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 548 470 410 413 372 380 380 360 341 276
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 073 1 218 1 739 1 816 1 546 2 678 2 808 2 419 2 492 827
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 501 514 698 731 545 858 961 832 907 343
Utdelning till aktieägare 1 050 900 0 150 900 900 900 0 750 90
Omsättning 7 631 8 478 7 258 9 279 8 650 11 131 11 503 9 103 10 553 5 748
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 5 5 7 8 7 7 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 908 2 120 2 419 1 856 1 730 1 590 1 438 1 300 1 508 1 437
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 568 578 996 617 531 586 539 541 551 372
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 052 1 375 -39 1 048 1 017 1 551 1 475 506 1 196 819
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,99% 16,81% -21,78% 7,27% -22,29% -3,23% 26,36% -13,74% 83,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,53% 37,73% -8,60% 26,97% 26,74% 36,62% 34,43% 16,75% 37,80% 39,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 11,73% 14,37% -2,58% 10,45% 10,88% 13,30% 12,00% 4,92% 10,70% 13,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,30% 51,95% 52,31% 52,31% 51,48% 59,67% 58,43% 58,29% 56,91% 52,26%
Rörelsekapital/omsättning 19,05% 21,23% 11,63% 22,77% 24,97% 22,50% 20,27% 14,40% 15,76% 18,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 56,13% 64,92% 52,72% 60,94% 65,56% 62,24% 58,28% 50,31% 58,84% 50,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 226,00% 273,08% 190,17% 268,90% 310,12% 278,73% 250,94% 210,54% 254,84% 218,06%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...