Visa allt om Anderssons Eldfast Aktiebolag
Visa allt om Anderssons Eldfast Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 2 816 3 090 2 225 3 359 2 758 3 657 2 675 2 944 3 484 2 496
Övrig omsättning - 27 - - - - 51 40 - 45
Rörelseresultat (EBIT) 289 427 11 598 285 881 298 533 383 203
Resultat efter finansnetto 289 427 12 599 285 880 298 535 384 206
Årets resultat 396 340 95 461 205 477 219 313 234 112
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 141 155 277 346 414 303 358 259 320 385
Omsättningstillgångar 784 949 580 1 152 1 040 1 607 798 1 017 791 712
Tillgångar 925 1 104 858 1 497 1 454 1 911 1 156 1 276 1 111 1 097
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 516 460 215 603 342 607 350 441 358 234
Obeskattade reserver 145 365 375 490 490 490 270 290 204 164
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 264 278 267 404 622 814 536 544 548 698
Skulder och eget kapital 925 1 104 858 1 497 1 454 1 911 1 156 1 276 1 111 1 097
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 389 385 349 379 327
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda - 1 113 907 1 140 1 057 807 600 613 619 470
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader - 515 448 464 469 461 418 437 454 381
Utdelning till aktieägare 0 340 0 0 200 470 220 310 230 110
Omsättning 2 816 3 117 2 225 3 359 2 758 3 657 2 726 2 984 3 484 2 541
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 939 773 742 840 690 914 892 981 1 161 832
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 519 418 466 414 392 427 479 481 502 402
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 303 427 79 666 353 935 356 594 448 271
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -8,87% 38,88% -33,76% 21,79% -24,58% 36,71% -9,14% -15,50% 39,58% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,24% 38,68% 1,40% 39,95% 19,60% 46,10% 25,78% 42,01% 34,56% 18,78%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,26% 13,82% 0,54% 17,80% 10,33% 24,09% 11,14% 18,21% 11,02% 8,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 78,94% 77,54% 83,69% 79,85% 83,25% 80,48% 76,56% 78,60% 66,04% 70,35%
Rörelsekapital/omsättning 18,47% 21,72% 14,07% 22,27% 15,16% 21,68% 9,79% 16,07% 6,97% 0,56%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,01% 67,45% 59,15% 65,81% 48,36% 50,66% 47,49% 51,31% 45,44% 32,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 296,97% 341,37% 217,23% 285,15% 167,20% 195,70% 146,27% 184,38% 141,79% 100,00%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...