Visa allt om Sund Byggmiljö Esbjörn Svensson AB
Visa allt om Sund Byggmiljö Esbjörn Svensson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 423 998 1 407 1 401 1 218 1 365 1 310 876 1 564 980
Övrig omsättning - 7 - 4 - - - - 34 -
Rörelseresultat (EBIT) 822 142 408 118 57 181 166 -90 282 -20
Resultat efter finansnetto 822 142 408 118 56 178 164 -92 284 -20
Årets resultat 484 83 261 67 26 101 97 -21 151 -13
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 5 9 2 8 15 1 7 17 20 22
Omsättningstillgångar 1 260 777 922 728 680 810 617 400 558 342
Tillgångar 1 265 786 924 736 694 811 624 417 578 364
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 599 411 508 427 360 459 358 261 280 210
Obeskattade reserver 431 231 196 124 94 78 38 0 71 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 235 145 221 186 241 275 228 157 225 154
Skulder och eget kapital 1 265 786 924 736 694 811 624 417 578 364
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 80 - 258 354 354 341 359 333 365 330
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 108 228 182 243 158 117 92 64 209 58
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 78 163 176 276 283 273 263 233 275 257
Utdelning till aktieägare 200 0 180 0 0 125 0 0 0 80
Omsättning 1 423 1 005 1 407 1 405 1 218 1 365 1 310 876 1 598 980
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 5 3 4 4 4 3 4 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 356 250 281 467 305 341 328 292 391 327
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 63 143 128 298 205 199 187 236 235 226
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 826 146 414 124 64 186 176 -74 298 -4
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 42,59% -29,07% 0,43% 15,02% -10,77% 4,20% 49,54% -43,99% 59,59% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 64,98% 18,07% 44,16% 16,03% 8,36% 22,44% 26,76% -21,58% 49,83% -4,95%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 57,77% 14,23% 29,00% 8,42% 4,76% 13,33% 12,75% -10,27% 18,41% -1,84%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 98,74% 100,00% 100,00% 99,57% 99,34% 99,49% 99,85% 99,09% 98,21% 98,98%
Rörelsekapital/omsättning 72,03% 63,33% 49,82% 38,69% 36,04% 39,19% 29,69% 27,74% 21,29% 19,18%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 73,93% 75,21% 71,52% 71,16% 61,86% 63,69% 61,86% 62,59% 57,29% 57,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 536,17% 535,86% 417,19% 391,40% 282,16% 294,55% 270,61% 254,78% 248,00% 222,08%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...