Visa allt om Bajamaja AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Obs! Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 1 139 3 409 5 739 5 559 7 341 6 253 6 064 7 015 6 815 9 088
Övrig omsättning 0 0 0 124 152 261 74 2 827 442 505
Rörelseresultat (EBIT) -395 -6 262 143 1 814 1 568 517 2 951 29 187
Resultat efter finansnetto -447 -27 238 124 1 789 1 501 494 2 920 -15 128
Årets resultat 2 71 181 98 1 029 867 292 2 279 -15 101
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 572 1 045 973 894 1 381 895 836 888 1 543 1 782
Omsättningstillgångar 1 772 2 593 2 689 3 472 3 787 2 517 2 513 5 229 1 238 1 346
Tillgångar 5 344 3 638 3 662 4 366 5 168 3 412 3 349 6 117 2 781 3 128
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 660 1 658 1 587 1 406 2 308 1 279 412 2 647 368 383
Obeskattade reserver 0 830 950 950 950 500 120 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 2 057 757 812 867 922 976 1 031 1 025 1 095 1 196
Kortfristiga skulder 1 627 392 313 1 143 989 657 1 786 2 445 1 318 1 550
Skulder och eget kapital 5 344 3 638 3 662 4 366 5 168 3 412 3 349 6 117 2 781 3 128
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - 892 1 417 2 048 2 342 2 699
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - 0 0 319 455 668 687 720
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 1 000 0 0 2 527 0 0
Omsättning 1 139 3 409 5 739 5 683 7 493 6 514 6 138 9 842 7 257 9 593
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 2 2 2 4 5 7 8 9
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 705 2 870 2 780 3 671 1 563 1 213 1 002 852 1 010
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 187 403 464 333 309 370 399 390 407
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -147 68 306 170 1 906 1 659 568 3 037 416 791
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -66,59% -40,60% 3,24% -24,27% 17,40% 3,12% - 2,93% -25,01% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -7,39% -0,16% 7,15% 3,34% 35,10% 45,96% 15,44% 48,55% 1,40% 6,30%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -34,68% -0,18% 4,57% 2,63% 24,71% 25,08% 8,53% 42,34% 0,57% 2,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 96,01% 98,54% 96,96% 99,89% 77,15% 93,11% 97,28% 96,27% 81,61%
Rörelsekapital/omsättning 12,73% 64,56% 41,40% 41,90% 38,11% 29,75% 11,99% 39,69% -1,17% -2,24%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,06% 63,37% 63,57% 49,18% 59,00% 48,92% 15,10% 43,27% 13,23% 12,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 108,91% 661,48% 859,11% 303,76% 382,91% 381,89% 139,87% 213,25% 89,91% 86,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!