Visa allt om Hebejo AB
Visa allt om Hebejo AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 100 663 90 211 78 673 73 744 66 098 64 251 60 110 55 623 50 706 45 130
Övrig omsättning 17 200 281 398 54 210 39 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 92 772 84 519 74 309 69 332 61 624 59 269 54 206 53 568 50 366 44 977
Resultat efter finansnetto 92 773 84 546 74 377 69 447 62 292 59 489 55 075 55 815 51 424 44 991
Årets resultat -2 -3 58 143 51 098 45 894 43 560 50 773 30 167 37 072 32 395
Balansräkningar (tkr)
2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 151 258 576 794 940 1 179 1 339 1 354 0 0
Omsättningstillgångar 14 282 11 700 17 815 17 676 32 937 81 976 76 975 114 777 74 622 48 180
Tillgångar 14 433 11 958 18 391 18 470 33 877 83 156 78 314 116 130 74 622 48 180
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 697 699 702 708 707 552 51 507 99 734 69 567 32 495
Obeskattade reserver 38 49 425 592 477 400 0 13 939 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 698 11 210 17 264 17 170 32 693 82 204 26 807 2 457 5 055 15 685
Skulder och eget kapital 14 433 11 958 18 391 18 470 33 877 83 156 78 314 116 130 74 622 48 180
Löner & utdelning (tkr)
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 876 1 279 1 388 1 506 1 705 2 059 2 214 452 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 347 577 659 604 668 824 705 143 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 51 000 99 000 0 0
Omsättning 100 680 90 411 78 954 74 142 66 152 64 461 60 149 55 623 50 706 45 130
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 3 3 3 3 4 4 2 0 -
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 50 332 30 070 26 224 24 581 22 033 16 063 15 028 27 812 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 618 622 685 712 793 722 743 327 - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 92 953 84 734 74 527 69 547 61 878 59 502 54 455 53 624 50 366 44 977
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,59% 14,67% 6,68% 11,57% 2,87% 6,89% 8,07% 9,70% 12,36% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 642,79% 707,04% 404,45% 376,00% 184,00% 71,55% 70,41% 48,27% 68,91% 93,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 92,16% 93,72% 94,55% 94,17% 94,31% 92,60% 91,74% 100,77% 101,42% 99,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 0,58% 0,54% 0,70% 0,69% 0,37% -0,35% 83,46% 201,93% 137,20% 72,00%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,03% 6,17% 5,62% 6,20% 3,12% 1,02% 65,77% 94,52% 93,23% 67,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 104,26% 104,37% 103,19% 102,95% 100,75% 99,72% 287,15% 4 671,43% 1 476,20% 307,17%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...