Visa allt om Prestep AB
Visa allt om Prestep AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 757 4 535 3 419 3 830 7 051 5 326 4 633 3 627 3 512 4 289
Övrig omsättning - - - - - - 223 37 232 87
Rörelseresultat (EBIT) 573 559 294 -135 1 510 1 072 1 147 582 274 230
Resultat efter finansnetto 573 559 294 -136 1 504 1 068 1 144 673 329 227
Årets resultat 441 747 164 1 814 780 889 264 175 148
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 57 63 63 63 63 1 17 256 251 129
Omsättningstillgångar 2 196 2 050 1 906 1 975 3 675 2 762 2 399 2 201 1 478 1 955
Tillgångar 2 252 2 113 1 969 2 038 3 738 2 763 2 416 2 457 1 729 2 084
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 087 1 046 449 285 1 173 1 109 1 329 1 305 1 041 866
Obeskattade reserver 0 0 409 331 474 88 104 186 240 160
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 648 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 166 1 067 1 111 774 2 091 1 565 984 967 448 1 059
Skulder och eget kapital 2 252 2 113 1 969 2 038 3 738 2 763 2 416 2 457 1 729 2 084
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 1 096 776 510 502 615
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 2 461 1 898 2 389 3 496 1 359 1 184 612 914 1 171
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 975 783 1 084 1 314 902 764 659 626 862
Utdelning till aktieägare 500 400 150 0 650 750 1 000 800 0 0
Omsättning 4 757 4 535 3 419 3 830 7 051 5 326 4 856 3 664 3 744 4 376
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 6 6 5 5 4 4 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 951 907 855 638 1 175 1 065 927 907 878 858
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 736 689 668 576 802 676 552 443 522 540
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 579 559 294 -135 1 511 1 088 1 178 618 319 282
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,90% 32,64% -10,73% -45,68% 32,39% 14,96% 27,74% 3,27% -18,12% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,44% 26,46% 14,93% -6,38% 40,40% 38,87% 47,52% 27,43% 19,03% 11,23%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,05% 12,33% 8,60% -3,39% 21,42% 20,17% 24,78% 18,58% 9,37% 5,46%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 98,25% 95,40% 79,40% 87,16% 88,04%
Rörelsekapital/omsättning 21,65% 21,68% 23,25% 31,36% 22,46% 22,47% 30,54% 34,02% 29,33% 20,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,27% 49,50% 39,01% 26,65% 40,73% 42,48% 58,18% 58,69% 70,20% 47,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 188,34% 192,13% 171,56% 255,17% 175,75% 176,49% 243,80% 227,61% 329,91% 184,61%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...