Visa allt om Roapp & Co Aktiebolag
Visa allt om Roapp & Co Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 3 732 3 697 4 310 3 987 3 594 3 838 3 726 3 208 3 813 3 978
Övrig omsättning 125 33 131 131 131 131 131 132 131 -
Rörelseresultat (EBIT) 58 -232 104 62 -58 89 130 109 -115 229
Resultat efter finansnetto 6 -272 63 17 -96 47 107 51 -178 173
Årets resultat 6 -272 63 17 -96 47 107 51 -178 173
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 43 69 65 31 30 8 16 31 33 78
Omsättningstillgångar 1 353 917 1 002 1 209 1 322 1 085 1 017 1 095 1 318 952
Tillgångar 1 396 985 1 067 1 241 1 353 1 093 1 033 1 125 1 351 1 031
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 61 56 127 -36 -53 43 -4 -111 -162 16
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 334 930 939 1 276 1 405 1 050 1 037 1 236 1 513 1 015
Skulder och eget kapital 1 396 985 1 067 1 241 1 353 1 093 1 033 1 125 1 351 1 031
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 273 243 217 248 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 356 1 365 1 337 1 300 945 769 684 802 1 032
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 426 429 420 409 396 330 296 353 320
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 3 857 3 730 4 441 4 118 3 725 3 969 3 857 3 340 3 944 3 978
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 746 924 1 078 997 899 960 1 242 1 069 1 271 1 326
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 378 463 468 458 448 414 448 400 469 450
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 84 -206 130 64 -44 97 145 132 -62 288
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,95% -14,22% 8,10% 10,93% -6,36% 3,01% 16,15% -15,87% -4,15% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,58% -22,64% 10,68% 5,64% -4,14% 8,42% 13,17% 10,04% -7,99% 22,60%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,71% -6,03% 2,65% 1,76% -1,56% 2,40% 3,65% 3,52% -2,83% 5,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,22% 63,00% 61,37% 64,11% 63,80% 62,27% 58,99% 61,75% 55,34% 58,80%
Rörelsekapital/omsättning 0,51% -0,35% 1,46% -1,68% -2,31% 0,91% -0,54% -4,40% -5,11% -1,58%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,37% 5,69% 11,90% -2,90% -3,92% 3,93% -0,39% -9,87% -11,99% 1,55%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 82,16% 73,98% 76,89% 64,73% 62,21% 72,00% 69,33% 62,70% 68,08% 69,16%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...