Visa allt om Aqua Canale AB
Visa allt om Aqua Canale AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 524 3 276 3 079 2 589 2 261 2 466 2 909 3 033 2 429 2 507
Övrig omsättning - - - 1 9 - 5 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 470 671 691 235 30 257 387 421 341 422
Resultat efter finansnetto 462 662 683 234 34 250 391 428 353 432
Årets resultat 361 513 533 180 21 183 286 317 252 310
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 81 135 178 57 116 151 56 341 357 400
Omsättningstillgångar 2 684 2 759 2 416 2 048 1 570 1 753 1 807 1 191 958 910
Tillgångar 2 765 2 894 2 594 2 105 1 686 1 904 1 863 1 531 1 315 1 310
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 069 1 909 1 575 1 203 1 173 1 291 1 238 1 083 935 864
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 696 986 1 018 902 513 613 625 449 379 447
Skulder och eget kapital 2 765 2 894 2 594 2 105 1 686 1 904 1 863 1 531 1 315 1 310
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 360 362 336 332
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 205 1 162 1 125 972 990 516 453 291 296
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 336 313 298 201 217 192 185 168 202
Utdelning till aktieägare 360 200 180 160 150 140 130 130 170 180
Omsättning 2 524 3 276 3 079 2 590 2 270 2 466 2 914 3 033 2 429 2 507
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 841 1 092 1 026 863 754 822 970 1 011 1 215 1 254
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 398 522 516 505 399 406 359 335 406 416
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 488 718 730 270 65 305 422 460 384 471
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -22,95% 6,40% 18,93% 14,51% -8,31% -15,23% -4,09% 24,87% -3,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 17,25% 23,50% 27,18% 11,97% 2,61% 13,76% 21,04% 27,96% 26,92% 33,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,90% 20,76% 22,90% 9,73% 1,95% 10,62% 13,48% 14,11% 14,57% 17,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,43% 88,68% 89,12% 88,95% 77,58% 89,17% 71,95% 65,22% 65,66% 69,33%
Rörelsekapital/omsättning 78,76% 54,12% 45,40% 44,26% 46,75% 46,23% 40,63% 24,46% 23,84% 18,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,83% 65,96% 60,72% 57,15% 69,57% 67,80% 66,45% 70,74% 71,10% 65,95%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 385,63% 279,82% 237,33% 227,05% 306,04% 285,97% 289,12% 265,26% 252,77% 203,58%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...