Visa allt om Ocean Holding Oddevold AB

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 0 1 479 261 4 429 88 275 79 908 53 218 19 240 5 180 0
Övrig omsättning 5 399 29 281 392 18 880 3 005 1 366 4 756 86 2 125 9 957
Rörelseresultat (EBIT) -17 837 -71 471 -38 263 -17 943 -1 374 3 487 -6 719 -11 377 -6 848 -9 069
Resultat efter finansnetto -27 745 -112 843 -38 667 -18 556 -1 834 2 902 -7 120 -11 535 -7 246 -9 236
Årets resultat -27 745 -112 843 -38 667 -18 555 -1 836 2 902 -7 120 -11 535 -7 246 -9 236
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0
Anläggningstillgångar 94 0 44 677 27 899 33 602 38 454 38 854 31 201 29 280 25 208
Omsättningstillgångar 3 106 7 367 7 091 8 889 8 412 31 119 12 914 32 175 43 770 1 790
Tillgångar 3 200 7 367 51 768 36 788 42 014 69 573 51 948 63 376 73 050 26 998
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital -84 046 0 23 319 -6 921 10 888 12 724 8 495 5 185 13 081 5 210
Minoritetsintressen 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 16 487 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 500 722 1 389 2 500 4 556 2 000
Kortfristiga skulder 87 246 71 641 28 449 43 709 30 626 56 127 42 064 55 691 55 413 19 788
Skulder och eget kapital 3 200 7 367 51 768 36 788 42 014 69 573 51 948 63 376 73 050 26 998
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 400 1 400 1 628 1 700 982 2 206 2 999 2 720 2 140 1 998
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 1 996 9 753 11 707 14 035 15 235 19 369 11 007 7 757 5 706 7 784
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 733 5 400 5 847 6 478 5 934 7 386 4 939 4 339 3 188 3 845
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 5 399 30 760 653 23 309 91 280 81 274 57 974 19 326 7 305 9 957
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 26 33 39 45 52 31 24 16 21
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 57 8 114 1 962 1 537 1 717 802 324 -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 426 755 516 583 520 578 640 617 720 680
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -17 828 -24 962 -29 846 -10 371 6 103 7 147 -5 115 -10 523 -6 119 -8 545
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% 466,67% -94,11% -94,98% 10,47% 50,15% 176,60% 271,43% - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - -1 456,47% -73,91% -48,77% -3,27% 5,01% -12,67% -17,53% -9,37% -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - -7 254,77% -14 660,15% -405,13% -1,56% 4,36% -12,37% -57,73% -132,10% -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - -138,07% -339,08% 21,43% 46,84% 57,57% 43,39% 77,43% 83,46% -
Rörelsekapital/omsättning - -4 345,77% -8 183,14% -786,18% -25,16% -31,30% -54,77% -122,22% -224,77% -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. -2 626,44% 0,00% 45,05% -18,81% 25,92% 18,29% 16,35% 8,18% 17,91% 19,30%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3,56% 10,28% 14,60% 13,62% 27,47% 55,44% 30,70% 57,72% 78,99% 9,05%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 0 0 0 1 29 70 126 1 182 0 0
Övrig omsättning 257 117 499 5 318 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -10 743 105 635 -33 054 -11 436 -9 481 -7 836 -6 093 -4 245 -3 635 -4 224
Resultat efter finansnetto -40 955 95 899 -71 933 -11 636 -14 966 -7 906 -6 219 -9 552 -10 142 -8 631
Årets resultat -40 955 95 952 -71 933 -41 786 -14 966 -1 591 -5 898 -9 552 -10 142 -8 631
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0
Anläggningstillgångar 26 110 110 19 799 25 336 29 845 32 155 33 565 27 012 25 346
Omsättningstillgångar 1 475 125 696 2 735 16 779 2 763 7 510 1 019 6 594 3 331 452
Tillgångar 1 500 125 806 2 845 36 578 28 099 37 355 33 174 40 339 30 343 25 798
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 197 42 152 -56 618 14 376 -12 778 1 442 1 533 6 105 5 226 11 729
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 500 500 1 167 1 833 3 000
Kortfristiga skulder 303 83 654 59 463 22 202 40 877 35 413 31 141 33 067 23 284 11 069
Skulder och eget kapital 1 500 125 806 2 845 36 578 28 099 37 355 33 174 40 339 30 343 25 798
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 2011-12
Löner till styrelse & VD - 271 294 0 453 178 500 400 500 450
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 - 15 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - - -
Sociala kostnader - 85 92 0 105 56 157 126 157 141
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 257 117 499 5 319 29 70 126 1 182 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -10 743 105 635 -11 895 -4 415 -2 970 -1 472 -3 350 -3 268 -2 951 -3 639
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% -96,55% -58,57% -44,44% -89,34% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - -31,26% -52,25% -20,98% -18,37% -23,23% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - -1 143 600,00% -50 624,14% -11 194,29% -4 835,71% -792,72% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning - - - -542 300,00% -131 427,59% -39 861,43% -23 906,35% -2 239,68% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 79,80% 33,51% -1 990,09% 39,30% -45,47% 3,86% 4,62% 15,13% 17,22% 45,46%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 486,80% 150,26% 4,60% 75,57% 6,76% 21,21% 3,27% 19,94% 14,31% 4,08%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!