Visa allt om LUKA AB
Visa allt om LUKA AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 789 1 872 1 850 1 934 2 254 2 725 2 416 1 904 2 903 2 653
Övrig omsättning 93 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 280 154 243 363 308 444 543 230 555 575
Resultat efter finansnetto 279 154 324 367 316 449 544 233 565 574
Årets resultat 214 220 431 392 170 443 328 200 328 314
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 330 330 330 331 338 348 362
Omsättningstillgångar 838 1 108 1 437 1 275 1 398 1 344 1 487 1 004 1 409 890
Tillgångar 838 1 108 1 437 1 605 1 727 1 674 1 817 1 343 1 758 1 251
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 496 717 917 886 709 829 627 499 618 476
Obeskattade reserver 0 0 132 365 505 425 584 494 539 439
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Kortfristiga skulder 342 391 389 354 513 420 607 350 601 324
Skulder och eget kapital 838 1 108 1 437 1 605 1 727 1 674 1 817 1 343 1 758 1 251
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 1 176 920 750 1 177 1 003
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda - 870 822 800 954 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader - 564 456 442 579 671 590 511 749 648
Utdelning till aktieägare 180 435 420 400 215 290 240 200 320 300
Omsättning 1 882 1 872 1 850 1 934 2 254 2 725 2 416 1 904 2 903 2 653
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 895 936 925 967 1 127 1 363 1 208 952 1 452 1 327
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 670 726 647 636 779 934 764 642 968 834
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 280 154 243 363 308 445 549 240 568 592
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,43% 1,19% -4,34% -14,20% -17,28% 12,79% 26,89% -34,41% 9,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 33,41% 13,90% 22,55% 22,87% 18,24% 26,88% 29,94% 17,35% 32,20% 45,96%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 15,65% 8,23% 17,51% 18,98% 13,98% 16,51% 22,52% 12,24% 19,50% 21,67%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 99,47% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 27,72% 38,30% 56,65% 47,62% 39,26% 33,91% 36,42% 34,35% 27,83% 21,33%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 59,19% 64,71% 70,98% 72,94% 62,60% 68,23% 58,20% 64,26% 57,23% 63,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 245,03% 283,38% 369,41% 360,17% 272,51% 320,00% 244,98% 286,86% 234,44% 274,69%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...