Visa allt om Brain AB
Visa allt om Brain AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 7 344 7 147 7 079 7 060 7 605 7 122 4 878 4 559 4 771 4 179
Övrig omsättning 138 51 47 32 12 - 210 - 279 107
Rörelseresultat (EBIT) 134 -220 -114 32 94 -257 131 97 -166 193
Resultat efter finansnetto 186 -168 -71 43 62 -289 94 44 -248 152
Årets resultat 178 -168 -71 43 62 -289 94 44 -248 152
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 784 651 774 1 231 1 949 2 297 1 262 985 1 143 1 078
Omsättningstillgångar 1 027 862 754 740 756 941 616 476 591 634
Tillgångar 1 811 1 513 1 528 1 971 2 706 3 238 1 879 1 461 1 734 1 712
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 75 -103 64 135 92 30 215 139 95 343
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 636 591 577 675 1 008 1 642 1 116 806 1 116 897
Kortfristiga skulder 1 101 1 026 886 1 161 1 606 1 566 547 517 524 472
Skulder och eget kapital 1 811 1 513 1 528 1 971 2 706 3 238 1 879 1 461 1 734 1 712
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 6 72 79 246 170
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 949 2 818 2 696 2 781 2 688 1 767 1 601 1 731 1 554
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 954 879 824 798 767 562 528 627 543
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 482 7 198 7 126 7 092 7 617 7 122 5 088 4 559 5 050 4 286
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 10 11 11 13 11 9 8 7 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 612 715 644 642 585 647 542 570 682 522
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 313 393 339 321 280 328 277 281 372 287
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 536 294 463 581 727 271 514 390 208 340
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,76% 0,96% 0,27% -7,17% 6,78% 46,00% 7,00% -4,44% 14,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,92% -7,93% -0,92% 6,70% 7,17% -4,85% 6,97% 6,64% -9,40% 11,33%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,19% -1,68% -0,20% 1,87% 2,55% -2,20% 2,69% 2,13% -3,42% 4,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,07% 94,54% 93,12% 91,73% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1,01% -2,29% -1,86% -5,96% -11,18% -8,78% 1,41% -0,90% 1,40% 3,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 4,14% -6,81% 4,19% 6,85% 3,40% 0,93% 11,44% 9,51% 5,48% 20,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 93,28% 84,02% 85,10% 63,74% 47,07% 60,09% 112,61% 92,07% 112,79% 134,32%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...