Visa allt om Hammarby Fotboll AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 103 948 91 649 88 183 57 539 45 502 40 227 41 310 51 862 76 164 86 640
Övrig omsättning 3 357 7 208 7 865 6 958 10 491 12 121 1 912 4 016 5 283 2 037
Rörelseresultat (EBIT) 105 3 510 7 541 3 656 -1 614 -7 609 -10 576 -2 044 324 1 248
Resultat efter finansnetto 73 3 123 7 368 3 244 -1 323 -8 893 -11 649 -2 876 112 2 732
Årets resultat 330 2 598 8 118 3 234 -1 509 -7 842 -11 411 -2 399 2 015 1 243
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 6 900 0 0 0
Anläggningstillgångar 19 623 14 497 11 506 8 090 32 282 30 818 29 361 31 937 37 913 28 763
Omsättningstillgångar 23 405 14 696 26 648 22 812 7 562 14 272 18 427 25 013 22 812 40 824
Tillgångar 43 028 29 194 38 154 30 902 39 844 45 090 54 688 56 950 60 725 69 587
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 15 995 15 666 15 068 6 950 3 716 5 225 13 067 8 577 10 828 8 813
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 23 812 22 697 16 899 15 373 14 115 9 319
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 1 956 3 048 2 594 3 849
Kortfristiga skulder 27 033 13 529 23 086 23 952 12 316 17 168 22 766 29 952 33 188 45 806
Skulder och eget kapital 43 028 29 194 38 154 30 902 39 844 45 090 54 688 56 950 60 725 69 587
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 915 870 886 736 718 543 818 1 093 802 904
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 40 701 28 660 31 708 22 226 20 959 22 761 19 749 18 670 29 262 33 197
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 17 846 15 676 15 102 11 148 9 208 10 531 9 559 10 493 13 846 12 516
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 107 305 98 857 96 048 64 497 55 993 52 348 43 222 55 878 81 447 88 677
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 43 46 43 40 46 46 51 54 62 60
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 417 1 992 2 051 1 438 989 875 810 960 1 228 1 444
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 520 1 091 1 179 905 708 772 614 593 746 803
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 196 6 210 8 832 4 726 -812 -4 258 -6 700 3 646 5 915 6 120
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,42% 3,93% 53,26% 26,45% 13,11% -2,62% -20,35% -31,91% -12,09% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,30% 12,12% 19,84% 11,97% -2,86% -18,74% -20,52% -3,54% 1,17% 4,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,13% 3,86% 8,58% 6,43% -2,51% -21,00% -27,17% -3,89% 0,93% 3,62%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 65,28% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 67,70% 72,42% 71,33% 72,48%
Rörelsekapital/omsättning -3,49% 1,27% 4,04% -1,98% -10,45% -7,20% -10,50% -9,52% -13,62% -5,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,17% 53,66% 39,49% 22,49% 9,33% 11,59% 23,89% 15,06% 17,83% 14,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,58% 108,63% 115,43% 95,24% 61,40% 83,13% 80,94% 83,51% 68,74% 89,12%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...