Visa allt om Åkes Alltransport AB
Visa allt om Åkes Alltransport AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 23 202 20 315 16 071 15 592 14 091 15 844 12 983 10 657 11 339 12 244
Övrig omsättning 74 261 280 71 375 135 56 - 48 431
Rörelseresultat (EBIT) 3 450 2 944 191 -672 -296 508 1 070 -4 318 1 447
Resultat efter finansnetto 3 262 2 746 -15 -895 -508 277 968 -100 108 1 300
Årets resultat 1 575 684 3 5 3 2 27 10 7 241
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 032 8 702 5 464 7 023 7 085 7 819 5 556 5 344 4 573 4 881
Omsättningstillgångar 7 066 5 606 3 444 3 730 2 976 4 140 3 513 1 666 2 020 3 169
Tillgångar 17 098 14 309 8 909 10 753 10 061 11 959 9 069 7 010 6 593 8 051
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 264 1 189 505 502 518 515 512 485 475 468
Obeskattade reserver 4 301 3 060 1 200 1 220 2 120 2 639 2 366 1 458 1 568 1 484
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 4 526 4 529 2 981 4 080 3 294 4 348 2 935 2 268 1 901 3 474
Kortfristiga skulder 6 007 5 530 4 223 4 951 4 129 4 457 3 255 2 798 2 649 2 625
Skulder och eget kapital 17 098 14 309 8 909 10 753 10 061 11 959 9 069 7 010 6 593 8 051
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 105 30 28 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 6 822 6 157 6 160 5 494 6 276 4 695 4 340 4 217 4 298
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 2 247 1 971 1 996 1 714 1 646 1 486 1 418 1 519 1 555
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 23 276 20 576 16 351 15 663 14 466 15 979 13 039 10 657 11 387 12 675
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 22 20 21 18 21 16 15 15 16
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 009 923 804 742 783 754 811 710 756 765
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 469 415 412 390 407 379 396 386 387 369
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 790 4 842 1 935 1 034 1 243 1 943 2 195 1 087 1 338 2 544
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,21% 26,41% 3,07% 10,65% -11,06% 22,04% 21,83% -6,01% -7,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,18% 20,58% 2,16% -6,25% -2,92% 4,27% 11,80% -0,06% 4,84% 18,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,87% 14,50% 1,19% -4,31% -2,09% 3,23% 8,24% -0,04% 2,81% 11,91%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 4,56% 0,37% -4,85% -7,83% -8,18% -2,00% 1,99% -10,62% -5,55% 4,44%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 32,86% 24,99% 16,17% 13,52% 20,68% 20,57% 24,87% 22,25% 24,33% 19,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 117,63% 101,37% 81,55% 75,34% 72,08% 92,89% 107,93% 59,54% 76,26% 120,72%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...