Visa allt om Jernhusen Verkstäder AB
Visa allt om Jernhusen Verkstäder AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 489 366 463 866 425 580 397 018 396 605 345 950 345 710 294 440 267 684 241 152
Övrig omsättning 35 112 14 810 3 021 - - - - - - 78
Rörelseresultat (EBIT) 91 724 113 333 57 068 20 362 2 881 43 417 67 579 76 616 76 234 93 292
Resultat efter finansnetto 51 120 73 193 41 215 -5 607 -40 559 12 336 40 547 57 197 45 353 67 928
Årets resultat 39 366 -7 579 -5 446 9 969 -2 063 9 093 28 575 42 149 32 337 48 915
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 727 883 1 797 622 1 680 147 1 621 870 1 640 199 1 514 209 1 317 167 1 125 655 932 122 872 963
Omsättningstillgångar 33 561 28 877 32 801 27 582 362 537 514 978 415 291 452 837 501 888 566 681
Tillgångar 1 761 443 1 826 499 1 712 948 1 649 452 2 002 736 2 029 187 1 732 458 1 578 492 1 434 010 1 439 644
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 176 289 236 922 244 501 249 948 239 979 242 042 243 544 251 395 265 415 267 283
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 1 622 883 1 622 883 1 395 316 1 242 485 1 124 564 1 135 508
Kortfristiga skulder 1 584 049 1 589 576 1 468 447 1 399 504 139 874 164 262 93 598 84 612 44 031 36 853
Skulder och eget kapital 1 761 443 1 826 499 1 712 948 1 649 452 2 002 736 2 029 187 1 732 458 1 578 492 1 434 010 1 439 644
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - 0
Sociala kostnader - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 524 478 478 676 428 601 397 018 396 605 345 950 345 710 294 440 267 684 241 230
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 249 752 268 514 200 983 86 886 102 313 122 380 122 561 119 531 119 067 125 088
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,50% 9,00% 7,19% 0,10% 14,64% 0,07% 17,41% 10,00% 11,00% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,23% 6,24% 3,34% 1,80% 0,59% 2,87% 4,13% 5,13% 7,05% 7,90%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 18,84% 24,56% 13,44% 7,47% 2,96% 16,83% 20,68% 27,50% 37,77% 47,17%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 72,02% 37,06% 35,16% 30,60% 24,20% 29,12% 31,93% 38,99% 42,41% 50,40%
Rörelsekapital/omsättning -316,84% -336,45% -337,34% -345,56% 56,14% 101,38% 93,05% 125,06% 171,04% 219,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 10,01% 12,97% 14,27% 15,15% 11,98% 11,93% 14,06% 15,93% 18,51% 18,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2,12% 1,82% 2,23% 1,97% 259,19% 313,51% 443,70% 535,19% 1 139,85% 1 537,68%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...