Visa allt om Fastighets AB Transportgatan
Visa allt om Fastighets AB Transportgatan

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 21 003 20 309 18 907 17 812 18 137 18 206 17 830 15 283 14 361 14 497
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 16 898 16 216 14 773 13 600 14 042 14 106 13 687 11 540 10 277 10 737
Resultat efter finansnetto 13 934 14 771 10 380 10 030 11 646 10 475 14 747 9 226 -214 4 335
Årets resultat 792 29 -88 8 652 6 669 5 711 8 098 5 075 969 2 296
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 81 943 84 428 86 863 89 213 91 782 94 354 96 922 99 259 101 821 104 384
Omsättningstillgångar 49 253 50 957 54 069 52 608 54 317 45 455 37 087 27 028 21 898 712
Tillgångar 131 196 135 385 140 932 141 821 146 099 139 809 134 009 126 287 123 719 105 096
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 38 306 37 514 37 484 37 486 37 649 28 376 22 665 14 567 9 492 9 603
Obeskattade reserver 6 941 10 658 12 978 12 985 14 093 11 563 8 900 5 183 2 863 4 468
Avsättningar (tkr) 96 72 48 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 82 380 29 406 87 170 88 111 89 874 93 420 74 464 80 282 84 303 81 131
Kortfristiga skulder 3 473 57 735 3 252 3 239 4 483 6 450 27 980 26 255 27 061 9 894
Skulder och eget kapital 131 196 135 385 140 932 141 821 146 099 139 809 134 009 126 287 123 719 105 096
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 003 20 309 18 907 17 812 18 137 18 206 17 830 15 283 14 361 14 497
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 0 - 0 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 358 18 676 17 233 16 169 16 614 16 674 16 255 14 102 12 840 13 300
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,42% 7,42% 6,15% -1,79% -0,38% 2,11% 16,67% 6,42% -0,94% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,88% 12,48% 10,53% 9,74% 10,55% 10,49% 13,22% 10,92% 8,31% 10,22%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 80,46% 83,19% 78,49% 77,53% 84,97% 80,58% 99,33% 90,21% 71,58% 74,08%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 217,97% -33,37% 268,77% 277,17% 274,76% 214,24% 51,08% 5,06% -35,95% -63,34%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,32% 33,85% 33,78% 33,57% 32,88% 26,39% 21,81% 14,56% 9,34% 12,20%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 418,17% 88,26% 1 662,64% 1 624,21% 1 211,62% 704,73% 132,55% 102,94% 80,92% 7,20%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...