Visa allt om Western Union Retail Services Sweden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 33 400 49 191 49 510 53 660 55 884 52 190 58 769 62 909 73 546 76 498
Övrig omsättning 2 268 2 347 1 863 1 266 1 021 627 1 071 1 903 2 030 3 780
Rörelseresultat (EBIT) -7 164 8 236 12 077 21 443 19 847 21 587 35 583 36 551 38 852 23 626
Resultat efter finansnetto -6 465 10 549 14 108 24 023 19 087 23 700 37 917 32 763 39 382 18 647
Årets resultat 1 587 10 867 13 479 17 249 13 706 12 958 21 821 17 770 22 143 10 523
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 153 238 594 1 213 1 707 1 097 924 257 793 1 757
Omsättningstillgångar 170 875 168 109 156 508 143 076 123 759 108 653 139 423 119 055 148 419 118 249
Tillgångar 171 028 168 348 157 102 144 289 125 466 109 750 140 348 119 312 149 212 120 006
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 93 206 91 619 80 752 67 273 50 023 36 317 70 069 48 248 68 478 46 335
Obeskattade reserver 31 650 40 361 43 903 47 594 45 071 44 576 38 446 28 821 20 626 10 586
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 56 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 46 173 36 368 32 447 29 423 30 315 28 857 31 832 42 243 60 107 63 085
Skulder och eget kapital 171 028 168 348 157 102 144 289 125 466 109 750 140 348 119 312 149 212 120 006
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - 0 - - 2 909 1 631 2 368
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 0 0
Löner till övriga anställda - - 0 - 11 736 11 390 7 992 6 977 10 187 21 596
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader - - 0 0 4 449 3 802 3 401 3 713 5 236 9 180
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 45 000 0 0 0
Omsättning 35 668 51 538 51 373 54 926 56 905 52 817 59 840 64 812 75 576 80 278
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 20 21 21 21 20 23 18 17 48 83
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 670 2 342 2 358 2 555 2 794 2 269 3 265 3 701 1 532 922
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 941 903 770 771 850 714 701 871 391 408
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -7 053 8 338 12 293 21 651 20 039 21 692 35 741 36 932 40 269 25 845
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,10% -0,64% -7,73% -3,98% 7,08% -11,19% -6,58% -14,46% -3,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,73% 6,27% 8,98% 16,76% 15,82% 21,59% 27,02% 30,77% 26,75% 21,63%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -19,09% 21,45% 28,50% 45,07% 35,52% 45,41% 64,52% 58,35% 54,27% 33,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 373,36% 267,82% 250,58% 211,80% 167,21% 152,90% 183,07% 122,10% 120,08% 72,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 68,93% 73,12% 73,20% 72,35% 67,89% 64,77% 71,29% 58,24% 56,08% 45,11%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 370,08% 462,24% 482,35% 486,27% 408,24% 376,52% 438,00% 281,83% 246,92% 187,44%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...