Visa allt om Optiker Göran Persson AB
Visa allt om Optiker Göran Persson AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Nettoomsättning 13 512 12 808 13 030 11 722 11 103 12 496 10 381 10 640 11 344 10 854
Övrig omsättning 4 140 134 24 34 111 11 30 3 12
Rörelseresultat (EBIT) 1 939 1 372 1 363 1 416 867 443 608 431 161 86
Resultat efter finansnetto 1 884 690 1 324 1 419 870 434 618 427 166 91
Årets resultat 2 023 403 734 772 663 316 456 557 382 120
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 354 2 357 784 787 169 224 572 706 1 075 970
Omsättningstillgångar 3 023 2 626 4 843 2 590 2 699 2 249 1 669 1 315 1 558 1 879
Tillgångar 5 377 4 983 5 627 3 377 2 868 2 473 2 241 2 021 2 633 2 848
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 172 550 896 962 910 548 600 434 523 391
Obeskattade reserver 0 716 716 361 0 42 24 0 376 755
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 359 797 1 234 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 2 846 2 921 2 780 2 054 1 958 1 884 1 617 1 587 1 735 1 702
Skulder och eget kapital 5 377 4 983 5 627 3 377 2 868 2 473 2 241 2 021 2 633 2 848
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-08
Löner till styrelse & VD - 0 - - - - 190 306 432 400
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 2 903 3 021 2 805 2 548 2 862 3 278 2 305 2 288 2 316 2 177
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 1 268 1 139 1 167 1 086 1 230 1 315 1 072 1 054 1 100 1 083
Utdelning till aktieägare 0 0 350 800 650 300 450 80 350 250
Omsättning 13 516 12 948 13 164 11 746 11 137 12 607 10 392 10 670 11 347 10 866
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 7 7 8 12 8 8 8 8
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 689 1 601 1 861 1 675 1 388 1 041 1 298 1 330 1 418 1 357
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 531 540 581 524 507 388 460 469 502 476
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 942 1 375 1 366 1 423 923 749 715 564 495 489
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,50% -1,70% 11,16% 5,58% -11,15% 20,37% -2,43% -6,21% 4,51% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 36,06% 27,53% 24,22% 42,08% 30,37% 17,91% 27,62% 21,43% 6,68% 3,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,35% 10,71% 10,46% 12,12% 7,84% 3,55% 5,96% 4,07% 1,55% 0,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,91% 62,51% 60,03% 61,85% 63,17% 62,07% 61,03% 58,65% 60,78% 57,32%
Rörelsekapital/omsättning 1,31% -2,30% 15,83% 4,57% 6,67% 2,92% 0,50% -2,56% -1,56% 1,63%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,39% 22,25% 25,85% 36,37% 31,73% 23,41% 27,56% 21,47% 30,15% 32,82%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 66,13% 54,60% 136,80% 69,96% 84,73% 58,76% 49,60% 31,25% 40,58% 58,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...