Visa allt om Stockholms Tryckluft Specialist AB
Visa allt om Stockholms Tryckluft Specialist AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 479 2 069 2 545 2 318 1 814 2 084 2 008 2 074 2 181 2 134
Övrig omsättning - - - - 300 - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 5 15 218 21 39 84 143 102 170 138
Resultat efter finansnetto 6 6 215 17 35 81 141 98 166 135
Årets resultat 30 23 167 13 25 59 78 76 114 94
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 201 303 267 51 50 81 111 17 23 0
Omsättningstillgångar 566 422 624 1 079 930 774 840 913 786 831
Tillgångar 768 725 891 1 130 980 855 952 930 808 831
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 259 329 306 239 326 301 342 363 387 373
Obeskattade reserver 73 108 132 132 132 132 132 97 104 97
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 436 289 454 759 522 422 478 470 317 361
Skulder och eget kapital 768 725 891 1 130 980 855 952 930 808 831
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 480 520 419 480 480 480 480 480 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 - - - - - 0
Löner till övriga anställda - 0 - 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader - 171 193 162 508 188 185 180 190 150
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 479 2 069 2 545 2 318 2 114 2 084 2 008 2 074 2 181 2 134
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 240 1 035 1 273 1 159 907 1 042 1 004 1 037 1 091 1 067
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 334 327 238 178 341 183 339 336 238 330
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 107 104 318 52 70 115 174 108 176 138
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 19,82% -18,70% 9,79% 27,78% -12,96% 3,78% -3,18% -4,91% 2,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,65% 2,07% 24,58% 1,86% 3,98% 9,82% 15,02% 10,97% 21,04% 16,61%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,20% 0,72% 8,61% 0,91% 2,15% 4,03% 7,12% 4,92% 7,79% 6,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 46,43% 56,11% 59,45% 42,71% 43,94% 55,90% 60,51% 56,99% 60,75% 56,23%
Rörelsekapital/omsättning 5,24% 6,43% 6,68% 13,81% 22,49% 16,89% 18,03% 21,36% 21,50% 22,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,14% 57,00% 45,90% 30,26% 43,19% 46,58% 46,14% 46,72% 57,16% 53,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,82% 146,02% 137,44% 142,16% 178,16% 162,32% 157,11% 174,89% 217,03% 202,22%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...