Visa allt om Winterviken - Festvåning - Café - Konferens AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Nettoomsättning 21 075 25 556 24 918 28 486 21 164 20 778 21 934 18 807 16 641 11 566
Övrig omsättning 83 - - - 446 - - 78 2 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 402 1 254 498 3 675 606 728 844 91 1 132 49
Resultat efter finansnetto -1 418 1 250 506 3 675 604 733 865 133 677 6
Årets resultat 1 965 377 2 076 269 363 435 85 538 6
Balansräkningar (tkr)
2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 97 140 184 64 126 159 270 390 232 129
Omsättningstillgångar 10 426 11 740 11 160 10 941 8 352 6 749 6 995 6 234 4 573 4 773
Tillgångar 10 523 11 880 11 343 11 005 8 478 6 908 7 265 6 625 4 805 4 903
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 528 4 527 3 562 3 185 2 109 1 840 1 477 1 042 957 420
Obeskattade reserver 200 1 628 1 628 1 628 665 463 240 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
Kortfristiga skulder 5 795 5 725 6 153 6 192 5 704 4 605 5 547 5 583 3 847 4 368
Skulder och eget kapital 10 523 11 880 11 343 11 005 8 478 6 908 7 265 6 625 4 805 4 903
Löner & utdelning (tkr)
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
Löner till styrelse & VD - - - 0 - - 975 945 560 485
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - - - 7 373 6 459 6 100 5 167 4 606 4 492 3 178
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - - - 3 043 2 388 2 194 2 113 1 991 1 535 1 184
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 21 158 25 556 24 918 28 486 21 610 20 778 21 934 18 885 16 643 11 566
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 13 15 15 15 13 12 12 12 12 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 621 1 704 1 661 1 899 1 628 1 732 1 828 1 567 1 387 1 157
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 710 696 743 708 701 705 702 635 552 487
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 359 1 297 541 3 697 707 828 962 220 1 222 115
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -17,53% 2,56% -12,53% 34,60% 1,86% -5,27% 16,63% 13,02% 43,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -13,29% 10,60% 4,46% 33,39% 7,17% 10,64% 11,92% 2,02% 14,28% 1,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -6,64% 4,93% 2,03% 12,90% 2,87% 3,54% 3,95% 0,71% 4,12% 0,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 63,61% 69,57% 70,67% 71,23% 70,77% 70,78% 70,56% 72,96% 70,94% 72,80%
Rörelsekapital/omsättning 21,97% 23,54% 20,09% 16,67% 12,51% 10,32% 6,60% 3,46% 4,36% 3,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 44,51% 48,79% 42,60% 40,48% 30,99% 31,86% 22,77% 15,73% 19,92% 8,57%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 176,20% 199,39% 176,14% 173,35% 141,01% 140,89% 122,61% 108,92% 113,80% 104,30%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...