Visa allt om Wheelsmart AB
Visa allt om Wheelsmart AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 8 897 9 217 9 338 9 377 12 668 15 002 15 711 15 521 6 928 7 715
Övrig omsättning - - 94 - - - - - 112 747
Rörelseresultat (EBIT) 364 97 296 115 291 302 388 495 179 -121
Resultat efter finansnetto 364 97 305 121 289 301 388 496 138 -180
Årets resultat 272 129 176 26 158 164 213 275 132 -132
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 58 25 34 43 0 0 0 0 0 1 189
Omsättningstillgångar 1 396 1 821 1 634 2 010 2 056 1 862 1 500 2 324 2 043 2 600
Tillgångar 1 453 1 846 1 667 2 053 2 056 1 862 1 500 2 324 2 043 3 789
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 939 716 588 412 586 628 563 551 276 144
Obeskattade reserver 455 440 509 432 371 297 221 123 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 289
Kortfristiga skulder 60 689 570 1 209 1 099 936 715 1 651 1 767 3 357
Skulder och eget kapital 1 453 1 846 1 667 2 053 2 056 1 862 1 500 2 324 2 043 3 789
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 199 207 220 227 109 13 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 214 210 - 0 0 0 0 0 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 93 87 76 73 77 79 42 8 106
Utdelning till aktieägare 250 50 0 0 200 200 100 200 0 0
Omsättning 8 897 9 217 9 432 9 377 12 668 15 002 15 711 15 521 7 040 8 462
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 8 897 9 217 9 338 9 377 12 668 15 002 15 711 15 521 6 928 7 715
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 343 306 297 275 280 297 305 151 21 188
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 373 106 305 117 291 302 388 495 255 -16
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,47% -1,30% -0,42% -25,98% -15,56% -4,51% 1,22% 124,03% -10,20% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 25,05% 5,25% 18,30% 5,85% 14,15% 16,22% 25,87% 21,30% 8,81% -3,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,09% 1,05% 3,27% 1,28% 2,30% 2,01% 2,47% 3,19% 2,60% -1,56%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 10,30% 7,83% 8,05% 7,99% 6,92% 6,65% 7,97% 7,31% 7,97% 0,06%
Rörelsekapital/omsättning 15,02% 12,28% 11,39% 8,54% 7,55% 6,17% 5,00% 4,34% 3,98% -9,81%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,05% 57,38% 59,09% 36,48% 41,80% 45,48% 48,39% 27,61% 13,51% 3,80%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 091,67% 240,35% 258,42% 147,89% 167,61% 177,67% 180,56% 128,23% 108,09% 72,54%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...