Visa allt om GES Entreprenad AB
Visa allt om GES Entreprenad AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Nettoomsättning 57 150 27 575 20 644 20 494 9 658 7 958 3 328 807 1 015 991
Övrig omsättning 1 267 57 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 145 880 677 789 197 251 311 32 -151 -127
Resultat efter finansnetto 3 115 875 669 774 196 251 300 16 -173 -143
Årets resultat 2 421 675 518 601 141 215 300 16 -173 -143
Balansräkningar (tkr)
2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 255 0 4 8 12 16 128 187 197
Omsättningstillgångar 14 866 5 684 3 626 6 252 1 692 1 577 819 176 164 248
Tillgångar 14 894 5 939 3 626 6 256 1 700 1 589 835 304 351 445
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 082 1 460 785 767 316 376 310 110 94 133
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 63 440 228 40 48 153 115 157
Kortfristiga skulder 11 812 4 479 2 778 5 048 1 155 1 173 477 42 142 155
Skulder och eget kapital 14 894 5 939 3 626 6 256 1 700 1 589 835 304 351 445
Löner & utdelning (tkr)
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
Löner till styrelse & VD - - - - - 359 213 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 2 087 2 207 1 865 1 944 1 642 650 94 396 361
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 841 715 743 687 646 269 29 126 114
Utdelning till aktieägare 1 500 800 0 500 150 200 149 0 0 0
Omsättning 58 417 27 632 20 644 20 494 9 658 7 958 3 328 807 1 015 991
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 8 8 8 6 6 6 4 1 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 144 3 447 2 581 3 416 1 610 1 326 832 807 508 496
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 467 376 388 447 447 457 289 123 263 241
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 149 880 681 793 201 255 315 91 -58 -51
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 107,25% 33,57% 0,73% 112,20% 21,36% 139,12% 312,39% -20,49% 2,42% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,18% 14,82% 18,70% 12,64% 11,71% 15,92% 37,25% 10,53% -43,02% -28,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,52% 3,19% 3,28% 3,86% 2,06% 3,18% 9,34% 3,97% -14,88% -12,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,92% 20,86% 26,47% 25,23% 100,00% 46,64% 57,36% 57,00% 68,47% 72,55%
Rörelsekapital/omsättning 5,34% 4,37% 4,11% 5,87% 5,56% 5,08% 10,28% 16,60% 2,17% 9,38%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,69% 24,58% 21,65% 12,26% 18,59% 23,66% 37,13% 36,18% 26,78% 29,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 125,86% 126,90% 130,53% 123,85% 146,49% 134,44% 171,70% 238,10% 61,97% 96,13%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...