Visa allt om VVS & Kylteknik i Eskilstuna AB
Visa allt om VVS & Kylteknik i Eskilstuna AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 744 1 596 2 922 2 883 2 490 2 728 2 651 2 358 2 452 2 947
Övrig omsättning - - - - 58 - - - - 1
Rörelseresultat (EBIT) 213 20 510 736 440 517 221 228 151 348
Resultat efter finansnetto 213 -5 512 775 455 504 233 260 121 373
Årets resultat 163 -9 391 603 326 348 167 192 62 262
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 0 3 11 23 52 80
Omsättningstillgångar 1 086 801 2 438 2 446 1 817 1 682 1 690 1 649 1 731 1 777
Tillgångar 1 086 801 2 438 2 446 1 817 1 685 1 701 1 672 1 783 1 857
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 881 718 1 942 1 958 1 545 1 412 1 286 1 322 1 326 1 456
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 205 84 495 489 272 273 415 349 457 401
Skulder och eget kapital 1 086 801 2 438 2 446 1 817 1 685 1 701 1 672 1 783 1 857
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 0 - - 0 714 669 739 674
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 408 912 732 670 677 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 212 390 337 311 304 314 300 343 295
Utdelning till aktieägare 400 0 489 406 190 193 222 204 196 192
Omsättning 1 744 1 596 2 922 2 883 2 548 2 728 2 651 2 358 2 452 2 948
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 872 798 1 461 1 442 1 245 1 364 1 326 1 179 1 226 1 474
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 481 334 713 619 572 563 583 550 619 554
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 213 20 510 736 443 525 233 256 195 409
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,27% -45,38% 1,35% 15,78% -8,72% 2,90% 12,43% -3,83% -16,80% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,61% 2,50% 21,00% 31,68% 25,04% 31,22% 13,76% 15,61% 9,81% 20,09%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,21% 1,25% 17,52% 26,88% 18,27% 19,28% 8,83% 11,07% 7,14% 12,66%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 77,18% 61,53% 79,60% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 70,57% 74,43% 63,42%
Rörelsekapital/omsättning 50,52% 44,92% 66,50% 67,88% 62,05% 51,65% 48,10% 55,13% 51,96% 46,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 81,12% 89,64% 79,66% 80,05% 85,03% 83,80% 75,60% 79,07% 74,37% 78,41%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 529,76% 953,57% 492,53% 500,20% 668,01% 616,12% 407,23% 472,49% 378,77% 443,14%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...