Visa allt om Wermlands Gräv och Traktorentreprenad AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 7 903 15 494 26 298 25 025 26 503 30 917 24 599 23 081 26 613 25 009
Övrig omsättning 3 5 390 131 1 385 310 602 847 0 416
Rörelseresultat (EBIT) 358 1 657 981 1 030 1 467 1 062 1 308 960 1 701 1 572
Resultat efter finansnetto 155 1 239 731 692 944 366 300 49 408 767
Årets resultat 52 710 414 610 954 257 41 55 12 17
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 511 2 183 2 714 2 593 3 724 12 832 10 808 11 235 12 314 7 094
Omsättningstillgångar 5 651 7 017 12 314 11 521 10 746 7 688 10 833 8 872 10 327 10 794
Tillgångar 7 162 9 200 15 028 14 114 14 470 20 520 21 640 20 106 22 642 17 889
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 960 3 908 3 198 2 784 2 175 1 220 963 922 867 855
Obeskattade reserver 1 292 1 229 911 720 830 1 135 1 135 1 135 1 235 900
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 2 884 4 377 2 675 4 068 6 338 2 997 3 441 4 425 2 417
Kortfristiga skulder 1 910 1 179 6 543 7 935 7 397 11 826 16 546 14 609 16 114 13 717
Skulder och eget kapital 7 162 9 200 15 028 14 114 14 470 20 520 21 640 20 106 22 642 17 889
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 828 480
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - 11 233 11 740 8 738 7 253 7 982 7 332
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader - - - - 1 692 1 893 1 442 1 378 2 211 2 355
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 7 906 15 499 26 688 25 156 27 888 31 227 25 201 23 928 26 613 25 425
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 12 25 27 27 30 27 25 29 27
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 317 1 291 1 052 927 982 1 031 911 923 918 926
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 579 527 590 498 534 549 452 419 451 435
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 773 2 155 1 478 1 609 2 401 2 447 2 600 2 400 3 092 2 531
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -48,99% -41,08% 5,09% -5,58% -14,28% 25,68% 6,58% -13,27% 6,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,04% 18,05% 7,95% 7,30% 10,16% 5,04% 6,08% 4,78% 7,59% 8,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,57% 10,72% 4,54% 4,12% 5,55% 3,34% 5,35% 4,17% 6,46% 6,29%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 96,28% 96,11% 96,59% 96,74% 98,65% 94,96% 97,07% 86,99% 88,02% 84,32%
Rörelsekapital/omsättning 47,34% 37,68% 21,94% 14,33% 12,64% -13,38% -23,22% -24,86% -21,75% -11,69%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 69,36% 52,90% 26,01% 23,70% 19,51% 10,26% 8,54% 8,75% 7,85% 8,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 295,86% 595,17% 188,20% 142,17% 142,03% 62,98% 64,02% 59,09% 62,60% 76,94%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!