Visa allt om Acendit Data AB
Visa allt om Acendit Data AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 65 1 045 2 681 2 640 3 504 2 841 2 985 2 586 2 444 2 689
Övrig omsättning 56 - - - - 1 68 20 - -
Rörelseresultat (EBIT) -68 -930 171 -34 634 262 521 394 396 559
Resultat efter finansnetto 10 -1 364 188 -10 660 282 524 403 476 617
Årets resultat 10 -848 195 80 443 351 351 304 314 317
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 177 617 617 604 604 604 642 173 216
Omsättningstillgångar 178 246 1 935 1 853 2 370 2 239 2 423 2 154 2 647 2 451
Tillgångar 178 423 2 551 2 469 2 974 2 842 3 027 2 796 2 820 2 667
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 148 138 1 487 1 459 1 755 1 654 1 618 1 537 1 471 1 394
Obeskattade reserver 0 0 516 585 704 656 864 826 850 823
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 30 285 549 425 515 532 545 433 500 450
Skulder och eget kapital 178 423 2 551 2 469 2 974 2 842 3 027 2 796 2 820 2 667
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 - - - - 0 600 600 688 686
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 905 1 264 1 284 1 391 1 165 466 317 222 206
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 418 472 601 650 598 568 538 617 583
Utdelning till aktieägare 0 0 500 168 376 342 314 270 238 237
Omsättning 121 1 045 2 681 2 640 3 504 2 842 3 053 2 606 2 444 2 689
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 4 4 5 5 5 4 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 65 261 670 528 701 568 746 862 815 896
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 374 488 447 480 426 503 574 568 563
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -68 -930 171 -34 634 262 526 436 438 601
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -93,78% -61,02% 1,55% -24,66% 23,34% -4,82% 15,43% 5,81% -9,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,18% -218,20% 7,41% -0,41% 22,19% 9,92% 17,34% 14,41% 16,95% 23,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,92% -88,33% 7,05% -0,38% 18,84% 9,93% 17,59% 15,58% 19,56% 22,98%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 227,69% -3,73% 51,70% 54,09% 52,94% 60,08% 62,91% 66,55% 87,85% 74,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,15% 32,62% 74,07% 77,57% 76,46% 75,21% 74,49% 76,74% 73,87% 74,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 593,33% 86,32% 352,46% 436,00% 460,19% 420,86% 444,59% 497,46% 529,40% 544,67%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...