Visa allt om Sw. Wood Export AB
Visa allt om Sw. Wood Export AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Nettoomsättning 0 2 206 12 458 19 799 24 836 23 044 16 000 21 170 22 849 28 269
Övrig omsättning - 20 64 222 645 810 315 235 420 83
Rörelseresultat (EBIT) -71 113 -39 353 -616 -64 181 -132 83 279
Resultat efter finansnetto -79 110 -46 344 -638 -70 140 -126 85 272
Årets resultat -79 110 -46 344 -658 -117 103 -119 34 235
Balansräkningar (tkr)
2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 414 432 450 479 525 568 726 855 895 961
Omsättningstillgångar 54 86 398 1 716 3 126 5 218 4 600 360 538 162
Tillgångar 468 518 848 2 195 3 650 5 785 5 326 1 215 1 433 1 123
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 348 428 318 364 20 678 795 796 915 881
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 24 0 8 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 73 0 163 72 161
Kortfristiga skulder 120 90 530 1 831 3 631 5 034 4 507 255 438 73
Skulder och eget kapital 468 518 848 2 195 3 650 5 785 5 326 1 215 1 433 1 123
Löner & utdelning (tkr)
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 35 149 0 0 0 55 21
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 - 0 0 0 40 25 96 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 - 0 12 23 13 8 13 15 6
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 105 0
Omsättning 0 2 226 12 522 20 021 25 481 23 854 16 315 21 405 23 269 28 352
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 2 206 12 458 19 799 24 836 23 044 5 333 10 585 22 849 28 269
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - 139 183 60 11 55 70 27
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -53 131 -10 399 -573 92 310 -11 196 302
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -82,29% -37,08% -20,28% 7,78% 44,02% -24,42% -7,35% -19,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 22,01% -4,60% 16,08% -16,85% -1,11% 3,45% -10,37% 5,93% 24,93%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 5,17% -0,31% 1,78% -2,48% -0,28% 1,15% -0,60% 0,37% 0,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 18,27% 4,50% 4,11% 1,00% 3,69% 1,38% 1,67% 1,28% 3,52%
Rörelsekapital/omsättning - -0,18% -1,06% -0,58% -2,03% 0,80% 0,58% 0,50% 0,44% 0,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,36% 82,63% 37,50% 16,58% 0,55% 11,72% 15,25% 65,51% 64,25% 78,96%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3,33% 13,33% 57,36% 82,30% 27,24% 103,66% 102,06% 141,18% 122,83% 221,92%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...