Visa allt om Visual Truth AB
Visa allt om Visual Truth AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 2 059 4 341 1 459 1 721 1 553 2 018 1 709 2 266 1 128 1 558
Övrig omsättning 17 961 2 3 251 4 3 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 870 4 284 389 810 760 758 771 1 495 -80 -326
Resultat efter finansnetto 904 4 360 562 771 847 730 1 279 1 406 -404 -352
Årets resultat 633 2 817 429 384 573 599 976 808 -197 22
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 0 2 5 10 16 9 15
Omsättningstillgångar 9 854 9 628 6 729 6 421 5 959 5 717 5 589 4 802 3 992 4 950
Tillgångar 9 854 9 628 6 729 6 421 5 961 5 722 5 599 4 817 4 001 4 964
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 074 6 650 4 133 3 854 3 666 3 203 2 739 1 893 1 267 1 554
Obeskattade reserver 2 421 2 344 1 598 1 556 1 345 1 275 1 386 1 254 1 044 1 333
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 295 595 895 1 195
Kortfristiga skulder 360 633 998 1 011 951 1 244 1 178 1 075 795 882
Skulder och eget kapital 9 854 9 628 6 729 6 421 5 961 5 722 5 599 4 817 4 001 4 964
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 0 236 220 276 500 439
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 625 695 729 566 699 324 324 220 154 136
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 136 178 169 119 188 208 171 159 331 950
Utdelning till aktieägare 339 210 300 150 195 110 136 130 182 90
Omsättning 2 076 5 302 1 461 1 724 1 804 2 022 1 712 2 266 1 128 1 558
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 030 2 171 730 861 777 1 009 855 1 133 564 779
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 405 442 453 345 447 389 358 328 493 763
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 870 4 284 389 812 762 763 776 1 500 -74 -320
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -52,57% 197,53% -15,22% 10,82% -23,04% 18,08% -24,58% 100,89% -27,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,16% 45,28% 8,37% 13,50% 14,75% 14,10% 23,68% 34,19% 1,65% -3,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 43,86% 100,44% 38,59% 50,38% 56,60% 39,99% 77,59% 72,68% 5,85% -11,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 461,10% 207,21% 392,80% 314,35% 322,47% 221,66% 258,10% 164,47% 283,42% 261,10%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,95% 88,06% 79,94% 77,88% 78,13% 72,40% 67,16% 58,04% 50,45% 50,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 2 737,22% 1 521,01% 674,25% 635,11% 626,60% 459,57% 474,45% 446,70% 502,14% 561,22%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...