Visa allt om Elautomatik i Bureå AB
Visa allt om Elautomatik i Bureå AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 546 1 382 1 111 1 180 1 125 1 354 943 1 060 1 383 2 003
Övrig omsättning - - - - - - - 30 - -
Rörelseresultat (EBIT) 321 245 50 91 44 120 17 8 17 236
Resultat efter finansnetto 356 268 48 89 44 120 17 6 26 233
Årets resultat 220 163 35 48 31 86 11 3 17 167
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 28 45 64 83 101 22 4 8 12
Omsättningstillgångar 907 627 475 528 377 475 431 533 585 929
Tillgångar 907 655 521 592 460 576 453 537 593 941
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 509 289 276 340 292 361 375 364 361 434
Obeskattade reserver 169 87 24 24 0 0 0 2 2 2
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Kortfristiga skulder 230 279 221 227 168 215 78 171 229 480
Skulder och eget kapital 907 655 521 592 460 576 453 537 593 941
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 312 156 298 308 331
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 300 291 390 310 0 124 74 102 39
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 182 182 209 180 149 105 120 152 136
Utdelning till aktieägare 100 0 150 100 0 100 100 0 0 90
Omsättning 1 546 1 382 1 111 1 180 1 125 1 354 943 1 090 1 383 2 003
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 546 1 382 1 111 1 180 1 125 1 354 472 1 060 1 383 2 003
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 501 500 507 616 505 504 207 504 598 521
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 329 262 69 110 63 130 22 12 21 240
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 11,87% 24,39% -5,85% 4,89% -16,91% 43,58% -11,04% -23,36% -30,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 39,25% 41,22% 9,60% 15,37% 9,57% 21,01% 3,75% 1,49% 4,55% 25,19%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,03% 19,54% 4,50% 7,71% 3,91% 8,94% 1,80% 0,75% 1,95% 11,83%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 69,99% 71,42% 69,94% 77,37% 67,64% 62,85% 73,38% 68,40% 63,70% 52,67%
Rörelsekapital/omsättning 43,79% 25,18% 22,86% 25,51% 18,58% 19,20% 37,43% 34,15% 25,74% 22,42%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 70,65% 54,48% 56,57% 60,59% 63,48% 62,67% 82,78% 68,06% 61,12% 46,27%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 364,35% 196,06% 175,11% 203,08% 175,60% 174,42% 433,33% 268,42% 217,90% 173,96%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...