Visa allt om Safecon Byggnadsställningar AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 149 761 144 399 135 806 125 753 87 621 89 189 140 896 99 212 75 921 97 271
Övrig omsättning 1 091 845 516 13 1 533 2 492 122 179 24 742
Rörelseresultat (EBIT) -116 1 862 16 041 17 679 15 474 8 057 21 988 12 995 7 348 12 489
Resultat efter finansnetto -596 1 448 15 896 17 523 15 464 7 913 21 803 13 006 4 303 12 278
Årets resultat 244 166 11 136 11 798 12 391 6 400 16 855 8 388 3 394 7 063
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 41 170 49 437 38 979 24 444 15 815 17 607 18 210 19 759 8 826 13 195
Omsättningstillgångar 28 837 22 283 33 544 38 790 39 371 28 798 40 571 25 254 19 315 23 637
Tillgångar 70 007 71 720 72 523 63 234 55 186 46 405 58 781 45 013 28 141 36 832
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 12 673 12 430 24 264 23 127 26 330 13 939 22 061 12 250 4 542 8 220
Obeskattade reserver 13 438 14 527 12 045 10 458 8 376 9 109 9 793 9 886 7 886 9 115
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 8 083 12 292 6 915 5 164 1 097 1 362 2 235 3 981 0 1 974
Kortfristiga skulder 35 813 32 471 29 299 24 485 19 383 21 995 24 692 18 896 15 713 17 523
Skulder och eget kapital 70 007 71 720 72 523 63 234 55 186 46 405 58 781 45 013 28 141 36 832
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD 2 731 3 345 2 625 203 1 646 1 692 1 978 1 596 1 291 1 597
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 500 863 561 800
Löner till övriga anställda 35 379 34 259 18 941 14 904 14 531 17 993 21 194 18 304 16 962 18 692
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - - - -
Sociala kostnader 16 533 16 088 9 289 7 112 6 322 8 408 8 995 6 993 6 542 7 377
Utdelning till aktieägare 0 0 0 10 000 15 000 4 100 10 422 7 044 680 3 000
Omsättning 150 852 145 244 136 322 125 766 89 154 91 681 141 018 99 391 75 945 98 013
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 87 100 46 42 43 49 51 52 52 57
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 721 1 444 2 952 2 994 2 038 1 820 2 763 1 908 1 460 1 707
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 640 551 683 583 537 588 654 542 490 495
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 826 10 241 23 064 24 437 20 823 14 091 28 264 17 689 11 220 17 713
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,71% 6,33% 7,99% 43,52% -1,76% -36,70% 42,02% 30,68% -21,95% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,06% 2,91% 22,41% 28,14% 28,22% 17,36% 37,41% 29,17% 26,43% 34,06%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,03% 1,45% 11,97% 14,15% 17,78% 9,03% 15,61% 13,23% 9,80% 12,90%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 98,97% 98,26% 97,71% 98,11% 98,24% 98,83% 99,19% 98,95% 98,89%
Rörelsekapital/omsättning -4,66% -7,06% 3,13% 11,38% 22,81% 7,63% 11,27% 6,41% 4,74% 6,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,07% 33,13% 46,41% 49,47% 59,55% 45,35% 50,53% 44,35% 38,00% 40,56%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 80,52% 68,62% 114,49% 158,42% 201,00% 130,93% 164,31% 133,65% 122,92% 134,89%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!