Visa allt om M. Lindgren Bygg AB
Visa allt om M. Lindgren Bygg AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Nettoomsättning 2 973 2 627 3 340 2 398 3 262 2 789 2 622 2 253 2 485 2 141
Övrig omsättning 14 - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 41 -41 70 -42 108 -43 51 92 81 147
Resultat efter finansnetto 38 -41 71 -42 107 -42 41 94 83 142
Årets resultat 35 -26 45 -7 61 3 48 81 59 86
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06 2008-06 2007-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 110 0 0 74 148 221 296 3 4 6
Omsättningstillgångar 786 651 993 769 742 599 659 740 911 853
Tillgångar 896 651 993 843 889 820 955 743 915 859
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 312 277 503 458 465 404 401 352 447 406
Obeskattade reserver 0 0 15 0 35 10 57 82 102 102
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 583 373 475 385 390 406 497 308 367 351
Skulder och eget kapital 896 651 993 843 889 820 955 743 915 859
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
2008-06
2007-06
Löner till styrelse & VD 0 120 186 0 345 400 360 360 380 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 916 766 821 786 607 490 435 405 471 333
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 329 308 365 294 338 322 311 269 290 212
Utdelning till aktieägare 0 0 200 0 0 0 0 0 80 19
Omsättning 2 987 2 627 3 340 2 398 3 262 2 789 2 622 2 253 2 485 2 141
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 991 876 1 113 799 816 930 874 751 828 714
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 415 400 460 360 322 404 369 345 380 301
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 68 -41 144 32 182 32 126 93 82 148
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 13,17% -21,35% 39,28% -26,49% 16,96% 6,37% 16,38% -9,34% 16,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,69% -6,14% 7,15% -4,86% 12,26% -5,24% 5,45% 13,32% 9,73% 17,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,41% -1,52% 2,13% -1,71% 3,34% -1,54% 1,98% 4,39% 3,58% 6,87%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,83% 49,83% 58,08% 57,13% 51,01% 51,20% 54,20% 57,12% 56,66% 55,44%
Rörelsekapital/omsättning 6,83% 10,58% 15,51% 16,01% 10,79% 6,92% 6,18% 19,17% 21,89% 23,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,82% 42,55% 51,83% 54,33% 55,21% 50,17% 46,39% 55,32% 56,88% 55,81%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,82% 154,42% 209,05% 147,79% 164,62% 117,98% 132,60% 240,26% 248,23% 225,93%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...